Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (1)

Extract


Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (1)

25.11.2011 Úradný vestník Európskej únie L 311/1

SK

II (Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1178/2011

z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické poziadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podl'a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA, so zretel'om na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zretel'om na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrusuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES

( 1

), a najmä na jeho článok 7 ods. 6, článok 8 ods. 5 a článok 10 ods. 5, keďze:

(1) Ciel'om nariadenia (ES) č. 216/2008 je stanoviť a udrzať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti civilného letectva v Európe. Týmto nariadením sa zabezpečujú prostriedky dosiahnutia tohto ciel'a a ďalsích ciel'ov v oblasti bezpeč­nosti civilného letectva.

(2) Piloti zapojení do prevádzky niektorých lietadiel, ako aj zariadenia pouzívané pri výcviku simulácie letu a osoby a organizácie zapojené do výcviku, skúsania alebo kontroly týchto pilotov musia spĺňať príslusné základné poziadavky ustanovené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 216/2008. Podl'a uvedeného nariadenia by piloti, ako aj osoby a organizácie, ktoré sa podiel'ajú na ich výcviku, mali na základe zistenia, ze spĺňajú základné poziadavky, získať osvedčenie.

(3) Pilotom by sa podobne mali vydať osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti a poverení leteckí lekári zodpovední za posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pilotov by mali získať osvedčenia na základe zistenia, ze spĺňajú

príslusné základné poziadavky. V nariadení (ES) č. 216/2008 sa vsak predpokladá, ze za určitých podmienok môzu vseobecní praktickí lekári pôsobiť ako poverení leteckí lekári, ak je to v súlade s vnútrostátnymi právnymi predpismi.

(4) Palubní sprievodcovia, ktorí sa podiel'ajú na prevádzke niektorých lietadiel, musia spĺňať príslusné základné poziadavky ustanovené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008. Podl'a uvedeného nariadenia by palubní sprievodcovia mali byť pravidelne hodnotení z hl'adiska ich zdravotnej spôsobilosti bezpečne vykonávať im pride­lené bezpečnostné úlohy. Dodrziavanie sa musí preukázať príslusným hodnotením zalozeným na najlepsej letecko-lekárskej posudkovej praxi.

(5) V nariadení (ES) č. 216/2008 sa od Komisie pozaduje, aby prijala potrebné vykonávacie predpisy na stanovenie podmienok osvedčovania pilotov ako aj osôb, ktoré sa podiel'ajú na ich výcviku, skúsaní alebo kontrole, potvrdzovania palubných sprievodcov, ako aj posudzovania ich zdravotnej spôsobilosti.

(6) Mali by sa ustanoviť poziadavky a postupy týkajúce sa prevodu národných preukazov spôsobilosti pilotov a národných preukazov spôsobilosti palubných technikov na preukazy spôsobilosti pilotov, aby sa zabezpečilo, ze im umoznia vykonávať ich činnosti za harmonizovaných podmienok. Kvalifikácia na vykonávanie skúsok pilotáze by sa tiez mala previesť v súlade s týmto nariadením.

(7) Členské státy by mali mať moznosť prijímať preukazy spôsobilosti vydané tretími krajinami, ak je mozné zaručiť rovnocennú úroveň bezpečnosti v porovnaní s úrovňou stanovenou v nariadení (ES) č. 216/2008. Mali by sa ustanoviť podmienky prijímania preukazov spôsobilosti vydaných tretími krajinami.

( 1 ) Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

L 311/2 Úradný vestník Európskej únie 25.11.2011

SK

(8) S ciel'om zabezpečiť, aby sa na účely získania preukazu spôsobilosti pilotov mohol zohl'adniť výcvik, ktorý sa začal pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, by sa mali ustanoviť podmienky uznávania uz ukončeného výcviku. Takisto by sa mali ustanoviť podmienky uznávania preukazov spôsobilosti vojenských pilotov.

(9) Je potrebné poskytnúť leteckému priemyslu a správnym orgánom členských státov dostatok času na prispôsobenie sa novému regulačnému rámcu, aby členské státy mali čas na vydanie osobitných druhov preukazov spôsobilosti pilotov a osvedčení o zdravotnej spôsobilosti, na ktoré sa nevzťahuje "JAR", a aby mohli za určitých podmienok uznať platnosť vydaných preukazov spôsobilosti a osvedčení, ako aj letecko-lekárskych hodnotení uskutočnených pred uplatňovaním tohto nariadenia.

(10) Smernica Rady 91/670/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní licencií leteckého personálu pre výkon činností v civilnom letectve

( 1

) sa zrusuje v súlade s článkom 69 ods. 2 nariadenia (ES) č. 216/2008. Opatrenia prijaté v tomto nariadení sa povazujú za zodpovedajúce opatrenia.

(11) S ciel'om zabezpečiť bezproblémový prechod a vysokú jednotnú úroveň bezpečnosti civilného letectva v Únii by mali vykonávacie opatrenia odzrkadl'ovať najnovsí stav techniky vrátane najlepsích postupov, ako aj vedecký a technický pokrok v oblasti výcviku pilotov a zdravotnej spôsobil...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company