Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1)

Extract


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1)

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

zo 16. decembra 2008

o prídavných látkach v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zretel'om na Zmluvu o zalození Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95, so zretel'om na návrh Komisie, so zretel'om na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1), konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2), keďze:

(1) Vol'ný pohyb bezpečných a zdravých potravín je základným aspektom vnútorného trhu a významne prispieva k zdraviu a blahu občanov a k ich sociálnym a ekonomickým záujmom.

(2) Pri vykonávaní politík Spoločenstva by sa mala zabezpečovať vysoká úroveň ochrany l'udského zivota a zdravia.

(3) Toto nariadenie nahrádza predchádzajúce smernice a rozhodnutia týkajúce sa prídavných látok v potravinách povolených na pouzívanie v potravinách s ciel'om zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu a zároveň zaručiť vysokú úroveň ochrany zdravia l'udí a ochrany spotrebitel'ov vrátane ochrany záujmov spotrebitel'ov prostredníctvom komplexných a zefektívnených postupov.

(4) Týmto nariadením sa harmonizuje pouzívanie prídavných látok v potravinách v Spoločenstve. Toto zahŕňa pouzívanie prídavných látok v potravinách, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských státov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné vyuzitie (3), a pouzívanie určitých potravinárskych farbív na označovanie zdravotnej nezávadnosti mäsa a na zdobenie a pečiatkovanie vajec. Harmonizuje sa ním aj pouzívanie prídavných látok v prídavných látkach v potravinách a potravinárskych enzýmoch, čím sa zabezpečuje ich bezpečnosť a kvalita a ul'ahčuje sa ich skladovanie a pouzívanie. Toto nebolo dosial' na úrovni Spoločenstva právne regulované.

(5) Prídavné látky v potravinách sú látky, ktoré sa bezne nekonzumujú ako potraviny ako také, avsak zámerne sa pridávajú do potravín na technologické účely opísané v tomto nariadení, ako je napríklad konzervovanie potravín. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na vsetky prídavné látky v potravinách, a preto by sa na základe vedeckého pokroku a technického rozvoja mal zaktualizovať zoznam funkčných skupín. Látky by sa vsak nemali povazovať za prídavné látky v potravinách, keď sa pouzívajú na účely dodania vône a/alebo chuti alebo na výzivové účely, ako napríklad náhrady soli, vitamíny a minerálne látky. Okrem toho, látky povazované za potraviny, ktoré sa môzu pouzívať na technologickú funkciu, napr. chlorid sodný alebo safran na prifarbovanie, a potravinárske enzýmy, by tiez nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Za prídavné látky v zmysle tohto nariadenia by sa vsak mali pokladať aj prípravky získané z potravín a z iných mate-riálov z prírodných zdrojov, ktoré majú mať technologický účinok v konečnej potravine a ktoré sa získavajú selektívnou extrakciou zloziek (napr. pigmentov) príbuzných s výzivovými alebo aromatickými zlozkami. Napokon na potravinárske enzýmy sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch (4), v ktorom sa vylučuje uplatňovanie tohto nariadenia.

(6) Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na látky, ktoré sa n...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company