Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (1)

Extract


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (1)

Úradný vestník Európskej únie L 342/59

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009

z 30. novembra 2009

o kozmetických výrobkoch

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zretel'om na Zmluvu o  zalození Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95, so zretel'om na návrh Komisie, so zretel'om na stanovisko Európskeho hospodárskeho a  sociálneho výboru

9 0 0

2

.

2

1

.

2

2

K S

 (4), ktoré umozňuje posudzovať environmentálnu bezpečnosť spôsobom presahujúcim odvetvia.

(6) Toto nariadenie sa vzťahuje len na  kozmetické výrobky a nie na liečivá, zdravotnícke pomôcky alebo biocídne výrobky. Vymedzenie vyplýva najmä z  podrobnej definície kozmetických výrobkov, ktorá obsahuje tak oblasti aplikácie, ako aj účel ich pouzitia.

(7) Posúdenie toho, či je výrobok kozmetickým výrobkom, prebieha na  základe posudzovania od  prípadu k  prípadu a  zohl'adňuje vsetky charakteristické vlastnosti výrobku. Kozmetické výrobky môzu zahŕňať krémy, emulzie, lotiony, gély a  oleje na pokozku, pleťové masky, tónovacie základy (tekuté, krémy, púdre), púdrový mejkap, púdre po kúpeli, hygienické púdre, toaletné mydlá, dezodoračné mydlá, parfumy, toaletné vody a  kolínske vody, výrobky do kúpel'a a na sprchovanie (soli, peny, oleje, tekuté mydlá), výrobky na depiláciu, dezodoranty a  antiperspiranty, farby na vlasy, výrobky na  onduláciu, vyrovnávanie a  spevnenie vlasov, výrobky na  formovanie účesu, výrobky na umývanie vlasov (lotiony, práskové, sampóny), vlasové kondicionéry (tekuté, krémové, olejové), výrobky na úpravu vlasov (lotiony, laky, brilantíny), výrobky na holenie (krémy, peny, lotiony), výrobky na líčenie a odlíčenie, výrobky na pery, výrobky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, výrobky na starostlivosť o nechty a úpravu nechtov, výrobky na vonkajsiu intímnu hygienu, výrobky na slnenie, samoopal'ovacie výrobky, výrobky na bielenie pokozky a výrobky proti vráskam.

(8) Komisia by mala vymedziť kategórie kozmetických výrobkov, ktoré sú relevantné pre uplatňovanie tohto nariadenia.

(9) Kozmetické výrobky by mali byť bezpečné za bezných alebo racionálne predvídatel'ných podmienok pouzitia. Avsak, z  hodnotenia riziká - výhody by nemala vyplynúť prípustnosť rizika pre l'udské zdravie.

 (1), konajúc v  súlade s  postupom ustanoveným v  článku  251 zmluvy  (2), keďze:

(1) Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských státov týkajúcich sa kozmetických výrobkov  (3) bola niekol'kokrát podstatným spôsobom zmenená a doplnená. Pretoze sa majú vykonať ďalsie zmeny a doplnenia, mala by byť v tomto konkrétnom prípade a v záujme jednoznačnosti, prepracovaná do jediného textu.

(2) Nariadenie predstavuje vhodný právny nástroj na stanovenie jasných a podrobných pravidiel, vďaka ktorým nebude priestor na  ich  odlisnú transpozíciu členskými státmi. Okrem toho, nariadenie je zárukou, ze právne poziadavky sa uplatňujú v Spoločenstve súčasne.

(3) Ciel'om tohto nariadenia je zjednodusiť postupy a zjednotiť terminológiu, a tým zníziť administratívnu záťaz a počet nejednoznačných ustanovení. Okrem toho sa posilnia určité prvky regulačného rámca pre kozmetické výrobky, ako  sú  kontroly vnútorného trhu, s  úmyslom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany l'udského zdravia.

(4) Toto nariadenie komplexne harmonizuje pravidlá Spoločenstva v  snahe zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu s  kozmetickými výrobkami a  zároveň zaistiť vysokú úroveň ochrany l'udského zdravia.

(5) Environmentálne riziká, ktoré môzu vzbudzovať látky pouzívané v kozmetických výrobkoch, sa zohl'adňujú uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (ES)

č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a  obmedzovaní chemických látok (REACH) a  o  zalození Európskej chemickej agentúry

(1)  Ú. v. EÚ C 27, 3.2.2009, s. 34.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. marca 2009 (zatial' neuverejnené v  úradnom vestníku) a  rozhodnutie Rady z  20.  novembra 2009.

(3)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

(4)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

Úradný vestník Európskej únie 22.12.2009

(10) Prezentácia kozmetického výrobku a  najmä jeho tvar, vôňa, farba, vzhl'ad, balenie, označenie, objem alebo vel'­kosť by nemala ohrozovať zdravie a bezpečnosť spotrebitel'ov tým, ze by mohlo dôjsť k  zámene za potraviny, v  zmysle smernice Rady 87/357/EHS z  25.  júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských státov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné nez v skutočnosti sú a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebitel'ov

0 6

/

2

4

3

L

K S

 (1).

(11) Aby bolo mozné jasne stanoviť povinnosti, mala by byť pre kazdý kozmetický výrobok určená zodpovedná osoba, ktorá je usadená v rámci Spoločenstva.

(12) Zabezpečenie vysledovatel'nosti kozmetického výrobku v  r...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company