Česká rekodifikace insolvenčního práva ve světle její slovenské inspirace: podobnosti a rozdíly

Justičná revueNbr. 03/2007, March 2007

Linked as:

Extract


Česká rekodifikace insolvenčního práva ve světle její slovenské inspirace: podobnosti a rozdíly

Česká rekodifikace insolvenčního práva ve světle její slovenské inspirace: podobnosti a rozdíly

Autor: Tomáš Richter

Vyšlo v: "Justičná revue", ročník 2007, číslo 03

Na základe reformy insolvenčného práva v Českej republike sa autor zaoberá podobnosťami a rozdielmi medzi českým insolvenčným zákonom a slovenskou právnou úpravou konkurzu a reštrukturalizácie. Článok má za cieľ predovšetkým predložiť národným zákonodarcom k zváženiu kontroverzné otázky obidvoch právnych úprav, a to v snahe napomôcť ich ďalšiemu vývoju.

JUDr. Tomáš RICHTER, LL.M., Ph.D.Of Counsel, Clifford Chance LLP Praha; vyučující, Institut ekonomických studií FSV UK Praha. Tento článek je nezkrácenou verzí příspěvku, který jsem přednesl na 1. vědecké konferenci správců, konané pod názvem „Konkurz, reštrukturalizácia, vzťahy a svislosti“ v Žilině 23. a 24. listopadu 2006.

RICHTER, T.:   Česká rekodifikace insolvenčního práva ve světle její slovenské inspirace: podobnosti a rozdíly. Justičná revue, 59, 2007, č. 3, s. 424 – 438.

1.  ÚVOD

Necelý rok a půl po přijetí slovenského zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii („ZKR“), byl v České republice v květnu 2006 přijat zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) („InsZ“). Datum jeho účinnosti bylo stanoveno na 1. července 2007. Česká rekodifikace insolvenčního práva byla slovenským ZKR v mnoha směrech inspirována či alespoň ovlivněna. V kontextu tehdy probíhajících prací na návrhu českého insolvenčního zákona jsem se slovenskou rekodifikací zabýval v rozsáhlém článku, publikovaném na Slovensku na přelomu roku 2005 a 2006.RICHTER, T.: Slovenská rekodifikace insolvenčního práva: několik lekcí pro Českou republiku (a jedna sázka na divokou kartu). Justičná revue 12/2005 (1. část, s. 1599 a  násl.), Justičná revue 1/2006 (2. část, s. 122 a násl.), původně publikováno v ČR v Právní rozhledy 20/2005, s. 731 a násl. Dnes, tedy na konci listopadu 2006, má slovenská rekodifikace za sebou téměř rok účinnosti a, pravděpodobně k překvapení všech zúčastněných, minimálně jedno velké a i za hranicemi Slovenska známé reorganizační řízení. Předpokládám, že aplikační praxe uplynulého roku přinesla již první reflexe a podněty ohledně toho, která z pravidel ZKR fungují lépe a která hůře. Doufám, že nám tyto cenné zkušenosti budou publikacemi slovenských kolegů zprostředkovány. Česká rekodifikace na svůj křest praxí teprve čeká, přesto by, jak věřím, mohla snad v některých ohledech nabídnout podněty k zamyšlení nad dalším rozvojem slovenského insolvenčního práva. Právě z tohoto důvodu si dovoluji předl...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovakia

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company