Vzor smernice

Daňový a účtovný poradca podnikateľaNbr. 15/2008, November 2008

Linked as:

Extract


Vzor smernice

Vzor smernice

Autor: Jarmila Strählová

Vyšlo v: "Daňový a účtovný poradca podnikateľa", ročník 2008, číslo 15

Prvá časť článku: Interná smernica – evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

YX, s. r. o., Pekná ulica 10, 010 01 ŽILINA

IČO: 22233344

IČ DPH: SK22233344

Číslo smernice:    .../200.

Názov smernice:    Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Účinnosť smernice:    1. 1. 200. – 31. 12. 200. 

Obsah smernice:

1.    Charakteristika dlhodobého majetku

2.    Evidencia DNM a DHM

3.    Obstarávanie DNM a DHM

4.    Oceňovanie DNM a DHM

5.    Odpisovanie DNM a DHM

6.    Vyraďovanie DNM a DHM

7.    Inventarizácia DNM a DHM

POUŽITÁ LEGISLATÍVA: 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 

Zoznam použitých skratiek v smernici:

DH         –    dlhodobý majetok

DHM        –    dlhodobý hmotný majetok 

DNM        –    dlhodobý nehmotný majetok

HM        –    hmotný majetok

KP        –    klasifikácie produkcie

NBS        –    Národná banka Slovenska

NM        –    nehmotný majetok

OC        –    obstarávacia cena

Postupy účtovania    –    opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

PO        –    právnická osoba

ROC        –    reprodukčná obstarávacia cena

SZ        –    zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

ÚJ        –    účtovná jednotka

VN        –    vlastné náklady

VC        –    vstupná cena 

ZC        –    zostatková cena 

ZDP        –    zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

ZÚ        –    zákon č. 431/2002 Z. z. o úč...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovakia

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company