Zákon o sociálnom poistení

Personálny a mzdový poradca podnikateľaNbr. 3/2006, March 2006

Linked as:

Extract


Zákon o sociálnom poistení

Zákon o sociálnom poistení

Autori: Eleonóra Novotná, Ľudovít Rišňovský

Vyšlo v: "Personálny a mzdový poradca podnikateľa", ročník 2006, číslo 3

Zákonom o sociálnom poistení sa realizujú viaceré sociálne práva občana upravené v druhej hlave piatom oddiele Ústavy Slovenskej republiky a z dôvodu sprehľadnenia a zjednodušenia tejto právnej úpravy ich problematika je s účinnosťou od 1. januára 2004 upravená komplexne. Zákon o sociálnom poistení bol k 1. januáru 2006 15-krát priamo novelizovaný.

Zákonom o sociálnom poistení sa realizujú viaceré sociálne práva občana upravené v druhej hlave piatom oddiele Ústavy Slovenskej republiky a z dôvodu sprehľadnenia a zjednodušenia tejto právnej úpravy ich problematika je s účinnosťou od 1. januára 2004 upravená komplexne. Zákon o sociálnom poistení bol k 1. januáru 2006 15-krát priamo novelizovaný.

PREHĽAD

ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z.

PRVÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA

PRVÝ DIEL

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predmet a pôsobnosť zákona    § 1

Rozsah sociálneho poistenia    § 2

DRUHÝ DIEL

ZÁKLADNÉ POJMY

Zárobková činnosť     § 3

Zamestnanec    § 4

Samostatne zárobkovo činná osoba    § 5

Poistenec    § 6

Zamestnávateľ    § 7

Pracovný úraz a choroba z povolania    § 8

Nezaopatrené dieťa     § 9

Sústavná príprava na povolanie    § 10

Všeobecný vymeriavací základ    § 11

Platobná neschopnosť zamestnávateľa    § 12

TRETÍ DIEL

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA,

DÔCHODKOVÉHO POISTENIA,

ÚRAZOVÉHO POISTENIA, GARANČNÉHO POISTENIA

A POISTENIA V NEZAMESTNANOSTI

§ 13

ŠTVRTÝ DIEL

OSOBNÝ ROZSAH SOCIÁLNEHO POISTENIA

Osobný rozsah nemocenského poistenia    § 14

Osobný rozsah dôchodkového poistenia    § 15

Osobný rozsah úrazového poistenia    § 16 a § 17

Osobný rozsah garančného poistenia    § 18

Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti    § 19

PIATY DIEL

VZNIK A ZÁNIK SOCIÁLNEHO POISTENIA

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia

a povinného poistenia v nezamestnanosti

zamestnanca     § 20

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia

a povinného dôchodkového poistenia

samostatne zárobkovo činnej osoby    § 21

Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia

iných fyzických osôb    § 22

Vznik a zánik nemocenského poistenia

dobrovoľne nemocensky poistenej osoby,

vznik a zánik dôchodkového poistenia

dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby

a vznik a zánik poistenia v nezamestnanosti

dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti    § 23

Vznik a zánik úrazového poistenia    § 24

Vznik a zánik garančného poistenia    § 25

Prerušenie povinného nemocenského poistenia,

povinného dôchodkového poistenia

a povinného poistenia v nezamestnanosti    § 26

ŠIESTY DIEL

SPÔSOBILOSŤ FYZICKEJ OSOBY

V PRÁVNYCH VZŤAHOCH SOCIÁLNEHO POISTENIA

SIEDMY DIEL

PRÁVNE ÚKONY A POČÍTANIE LEHÔT

Právne úkony    § 28

Počítanie lehôt v sociálnom poistení     § 29

DRUHÁ HLAVA

NEMOCENSKÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁROKU

NA NEMOCENSKÉ DÁVKY

Všeobecné podmienky nároku

na nemocenské dávky zamestnanca    § 30

Všeobecné podmienky nároku

na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby

a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby     § 31

Ochranná lehota    § 32

DRUHÝ DIEL

NEMOCENSKÉ

Podmienky nároku na nemocenské    § 33 až § 35

Poskytovanie nemocenského    § 36

Výška nemocenského     § 37

Vylúčenie nároku na výplatu nemocenského    § 38

TRETÍ DIEL

OŠETROVNÉ

Podmienky nároku na ošetrovné    § 39

Poskytovanie ošetrovného    § 40

Výška ošetrovného    § 41

Vznik a zánik nároku na ošetrovné    § 42 a § 43

ŠTVRTÝ DIEL

VYROVNÁVACIA DÁVKA

Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávku     § 44

Poskytovanie vyrovnávacej dávky    § 45 a § 46

Výška vyrovnávacej dávky    § 47

PIATY DIEL

MATERSKÉ

Podmienky nároku na materské    § 48 až § 51

Poskytovanie materského    § 52

Výška materského    § 53

ŠIESTY DIEL

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH

Rozhodujúce obdobie na zistenie

denného vymeriavacieho základu    § 54

Denný vymeriavací základ na určenie

výšky nemocenskej dávky    § 55

Mesačný vymeriavací základ na určenie

výšky vyrovnávacej dávky    § 56

Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie

výšky nemocenských dávok     § 57

SIEDMY DIEL

NÁROKY Z NEMOCENSKÉHO POISTENIA

V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

Nárok na nemocenské dávky

z viacerých nemocenských poistení    § 58

Nároky z nemocenského poistenia pri vojenskej službe

v ozbrojených silách a pri civilnej službe    § 59

TRETIA HLAVA

DÔCHODKOVÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL

VYMEDZENIE POJMOV

DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

Obdobie dôchodkového poistenia    § 60

Osobný vymeriavací základ     § 61

Osobný mzdový bod    § 62

Priemerný osobný mzdový bod    § 63

Dôchodková hodnota    § 64

DRUHÝ DIEL

STAROBNÝ DÔCHODOK

Podmienky nároku na starobný dôchodok    § 65

Určenie sumy starobného dôchodku    § 66

TRETÍ DIEL

PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok    § 67

Určenie sumy predčasného starobného dôchodku    § 68

Vylúčenie nároku na starobný dôchodok    § 69

ŠTVRTÝ DIEL

INVALIDNÝ DÔCHODOK

Podmienky nároku na invalidný dôchodok    § 70

Pok...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovakia

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company