*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

Extract


 *Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

I(Akty, ktorých uverejnenie je povinné)

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1896/2006

z 12. decembra 2006

ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zretel'om na Zmluvu o zalození Európskeho spoločenstva,a najmä na jej článok 61 písm. c),

so zretel'om na návrh Komisie,

so zretel'om na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251zmluvy (2),

keďze:

(1) Spoločenstvo si stanovilo za ciel' udrziavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom jezabezpečený vol'ný pohyb osôb. Pre postupné vytvorenietakéhoto priestoru má Spoločenstvo, okrem iného, prijaťopatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskychveciach s cezhraničnými dôsledkami, ktoré sú potrebnépre dobré fungovanie vnútorného trhu.

(2) Podl'a článku 65 písm. c) zmluvy tieto opatrenia zahŕňajúopatrenia na odstraňovanie prekázok riadneho fungovania občianskeho súdneho konania, ak je to nutné, podporovaním zlučitel'nosti pravidiel občianskeho súdnehokonania uplatnitel'ného v členských státoch.

(3) Európska rada na svojom zasadnutí v Tampere 15.a 16. októbra 1999 vyzvala Radu a Komisiu, aby pripravili nové právne predpisy o otázkach, ktoré napomáhajúplynulej justičnej spolupráci a zlepsujú prístup k právu,pričom v tomto kontexte osobitne poukázala na platobnérozkazy.

(4) Rada prijala 30. novembra 2000 spoločný program Komisie a Rady o opatreniach na vykonávanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v občianskoprávnych

a obchodných veciach (3). Program predpokladá moznosťosobitného, jednotného alebo harmonizovaného konaniaustanoveného v rámci Spoločenstva s ciel'om získať súdnerozhodnutie v osobitných oblastiach vrátane nepopretýchpohl'adávok. Toto bolo rozpracované Haagskym programom prijat&y...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company