Document type

Región emisora

Latest documents

 • Predpis rok 2010, čiastka 21, číslo 035

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. februára 2009 bola v Damasku podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov. Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1528 z

 • Predpis rok 2010, čiastka 22, číslo 036
 • Predpis rok 2010, čiastka 20, číslo 034

  Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje: § 1 (1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1a N11) (ďalej len „vozidlo“) a na nové alebo opätovne využité diel...

 • Predpis rok 2010, čiastka 20, číslo 033

  Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona...

 • Predpis rok 2010, čiastka 19, číslo 031

  Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z. a zákona č. 488/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 1 ods. 1 sa slová „ciest pre motorové

 • Predpis rok 2010, čiastka 19, číslo 030

  Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z. a zákona č. 493/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 6 ods. 1 písm. d)

 • Predpis rok 2010, čiastka 16, číslo 027

  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: Čl. I Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

 • Predpis rok 2010, čiastka 16, číslo 026

  ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákon...

 • Predpis rok 2010, čiastka 19, číslo 032

  ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej p...

 • Predpis rok 2010, čiastka 17, číslo 028

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. februára 2006 bol v Bratislave podpísaný Právny nástroj medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odseku 3 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej právnej pomoci podpísanej 25. júna 2003. Národná rada Slovenskej republik...