• Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

Región emisora

Latest documents

 • Predpis rok 2010, čiastka 22, číslo 036
 • Predpis rok 2010, čiastka 21, číslo 035

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. februára 2009 bola v Damasku podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov. Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1528 z

 • Predpis rok 2010, čiastka 20, číslo 034

  Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje: § 1 (1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1a N11) (ďalej len „vozidlo“) a na nové alebo opätovne využité diel...

 • Predpis rok 2010, čiastka 20, číslo 033

  Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona...

 • Predpis rok 2010, čiastka 17, číslo 028

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. februára 2006 bol v Bratislave podpísaný Právny nástroj medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odseku 3 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej právnej pomoci podpísanej 25. júna 2003. Národná rada Slovenskej republik...

 • Predpis rok 2010, čiastka 19, číslo 031

  Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z. a zákona č. 488/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 1 ods. 1 sa slová „ciest pre motorové

 • Predpis rok 2010, čiastka 19, číslo 030

  Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z. a zákona č. 493/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 6 ods. 1 písm. d)

 • Predpis rok 2010, čiastka 16, číslo 027

  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: Čl. I Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

 • Predpis rok 2010, čiastka 16, číslo 026

  ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákon...

 • Predpis rok 2010, čiastka 19, číslo 032

  ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej p...

Featured documents

 • Predpis rok 2010, čiastka 21, číslo 035

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. februára 2009 bola v Damasku podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov. Národná rada Slovenskej...

 • Predpis rok 2003, čiastka 144, číslo 312

  Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene...

 • Predpis rok 2005, čiastka 86, číslo 194

  Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje: § 1 Predmet úpravy (1) Toto nariadenie vlády (ďalej len „...

 • Predpis rok 2003, čiastka 167, číslo 385

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. júna 2001 bol v Ženeve prijatý Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve č. 184 z roku 2001. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 2127 zo 16. mája...

 • Predpis rok 1996, čiastka 122, číslo 350

  (1) Tento zákon ustanovuje pravidlá rokovania a činnosti Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) a jej výborov.1) Podrobnejšie upravuje aj postavenie orgánov národnej rady a jej vzťahy navonok. (2) Národná rada a jej výbory si môžu v medziach tohto zákona upraviť svoje vnútorné...

 • Predpis rok 2004, čiastka 5, číslo 010

  Zákon upravuje puncovníctvo, skúšanie drahých kovov, identifikáciu voľných drahých kameňov a vsadených drahých kameňov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyrábajú výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, obchodujú s nimi alebo ich inak uvádzajú na trh. § 2 Drahé kovy ...

 • Predpis rok 1999, čiastka 107, číslo 251

  3. Protokol 9 uvedený v tomto článku sa najneskôr do 1. júla 1996 nahradí novým, ktorý bude v súlade s pravidlami liberalizácie uplatňovanými v rámci ustanovení Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode. Článok 5 1. S cieľom uplatňovať ustanovenia článku 12 ods. 1 Stredoeurópskej dohody o voľnom...

 • Predpis rok 2008, čiastka 138, číslo 373

  Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje: § 1 Toto nariadenie vlády ustanovuje povolené účinné látky v prípravkoch na ochranu...

 • Predpis rok 2004, čiastka 85, číslo 185

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 2003 bola v Aténach podpísaná Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou,...

 • Predpis rok 2008, čiastka 72, číslo 174

  úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 551/2003 Z. z., zákonom č. 600/2003 Z. z., zákonom č. 5/2004 Z. z., zákonom č. 43/2004 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 391/2004 Z. z., zákonom č. ...