Rozsudok nº 250/2006 NS SR of Najvyšší súd SR, January 01, 2002

Issuing Organization:Najvyšší súd SR
Resolution Date:January 01, 2002
SUMMARY

Bezdôvodné obohatenie (rozsudok 250/2006 NS SR)

 
FREE EXCERPT

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 124/2002, týkajúci sa

§ 107 Občianskeho zákonníka

Skutkový stav:

Okresný súd v Č. rozsudkom z 12. júla 2001 uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 15 000 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 20. septembra 2000 do zaplatenia. Vychádzal zo zistenia, že navrhovateľ odporcovi plnil (zaplatil 15 000 Sk) na základe rozsudku Krajského súdu v B. B., zo 14. februára 1995, ktorý bol zrušený rozsudkom Najvyššieho súdu SR z 21. augusta 1997. Z uvedeného nesporne vyplývalo, že odporcovi vzniklo bezdôvodné obohatenie plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol (§ 451 ods. 1 a 2 OZ). Spor, ktorého sa dotknuté rozhodnutia týkali (o ochranu osobnosti, v rámci ktorého účastníci vystupovali v opačnom postavení procesných strán), bol ukončený až rozhodnutím Krajského súdu v Ž. z 19. septembra 2000. Podľa názoru okresného súdu premlčacia doba vo veci vydania bezdôvodného obohatenia začala najneskôr plynúť až od okamihu vyhlásenia rozhodnutia Krajského súdu Ž., t. j. 19. septembra 2000, takže nárok bol uplatnený včas.

O trovách konania rozhodol okresný súd tak, že uložil odporcovi povinnosť ich náhrady navrhovateľovi (ako úspešnému účastníkovi konania § 142 ods. 1 OSP) v úhrnnej výške 2 410 Sk v lehote, rovnakej ako vo vzťahu k istine samej, do 15 dní od právoplatnosti napadnutého rozsudku.

Krajský súd v Ž. na odvolanie odporcu rozsudkom z 3. mája 2002 prvostupňový rozsudok zmenil tak, že žalobný návrh zamietol s odôvodnením, že plnenú sumu nebolo možné navrhovateľovi priznať pre vznesenú námietku premlčania zo strany odporcu. Odvolací súd bol toho názoru, že premlčacia doba na uplatnenie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia z plnenia, ktorého právny dôvod odpadol, keď právoplatné rozhodnutie súdu o priznaní tohto plnenia bolo následne zrušené v dovolacom konaní, začala plynúť už od doručenia dovolacieho rozsudku, t. j. 30. septembra 1997, a nie až od nového právoplatného rozsudku vo veci samej, o pôvodne uplatnenom nároku a uplynula 30. septembra 2000. Pokiaľ navrhovateľ podal žalobný návrh na príslušnom súde až 12. januára 2001 a odporca uplatnil námietku premlčania voči vráteniu bezdôvodného obohatenia, odvolací súd nemohol takýto nárok navrhovateľovi priznať, preto návrh zamietol.

Proti rozsudku odvolacieho súdu podal navrhovateľ včas dovolanie...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL