NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Text s významom pre EHP) PRÍLOHA I PRÍLOHA II PRÍLOHA III PRÍLOHA IV PRÍLOHA V PRÍLOHA VI PRÍLOHA VII PRÍLOHA VIII PRÍLOHA IX PRÍLOHA X

 
FREE EXCERPT

31.3.2016    SK Úradný vestník Európskej únie L 81/51

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1) Smernica Rady 89/686/EHS (3) bola prijatá v súvislosti so zriadením vnútorného trhu s cieľom harmonizovať požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia v súvislosti s osobnými ochrannými prostriedkami (ďalej len „OOP“) vo všetkých členských štátoch a odstrániť prekážky obchodovania s OOP medzi členskými štátmi.

(2) Smernica 89/686/EHS je založená na zásadách nového prístupu stanoveného v uznesení Rady zo 7. mája 1985 o novom prístupe k technickej harmonizácii a normám (4). Stanovujú sa v nej teda iba základné požiadavky, ktoré sa vzťahujú sa na OOP, zatiaľ čo technické podrobnosti prijíma Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (5). Vzhľadom na zhodu s takto stanovenými harmonizovanými normami, ktorých referenčné čísla sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, možno predpokladať zhodu s požiadavkami smernice 89/686/EHS. Skúsenosti ukázali, že uvedené základné zásady sa v tomto odvetví osvedčili a mali by sa zachovať a ešte viac podporovať.

(3) Skúsenosti nadobudnuté v súvislosti s uplatňovaním smernice 89/686/EHS poukazujú na nedostatky a nezrovnalosti, pokiaľ ide o zahrnutie výrobkov a postupy posudzovania zhody. S cieľom zohľadniť tieto skúsenosti a spresniť rámec, v ktorom možno výrobky, ktoré patria do oblasti pôsobnosti tohto nariadenia, sprístupniť na trhu, by sa mali niektoré aspekty smernice 89/686/EHS zrevidovať a posilniť.

(4) Vzhľadom na to, že rozsah pôsobnosti, základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia a postupy posudzovania zhody majú byť vo všetkých členských štátoch rovnaké, pri transponovaní smernice na základe zásad nového prístupu do vnútroštátneho práva neexistuje takmer žiadna flexibilita. Smernica 89/686/EHS by sa preto mala nahradiť nariadením, ktoré predstavuje vhodný právny nástroj na stanovenie jasných a podrobných pravidiel, ktoré členským štátom neposkytujú priestor na odlišnú transpozíciu.

(5) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (6) sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, ustanovuje sa rámec pre dohľad nad trhom s výrobkami a pre kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú sa všeobecné zásady pre označenie CE.

(6) V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES (7) sa stanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia určené na uplatňovanie vo všetkých odvetvových právnych predpisoch. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s ostatnými odvetvovými právnymi predpismi týkajúcimi sa výrobkov je vhodné zosúladiť niektoré ustanovenia tohto nariadenia s uvedeným rozhodnutím, ak si špecifické vlastnosti odvetvia nevyžadujú iné riešenie. Preto by sa mali niektoré vymedzenia pojmov, všeobecné povinnosti hospodárskych subjektov, predpoklad zhody, EÚ vyhlásenie o zhode, pravidlá označenia CE, požiadavky na orgány posudzovania zhody a postupy notifikácie, ako aj postupy posudzovania zhody a ustanovenia týkajúce sa postupov, pokiaľ ide OOP predstavujúce riziko upraviť vzhľadom na uvedené rozhodnutie.

(7) V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup na vznesenie námietky proti harmonizovaným normám, keď tieto normy v plnej miere nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

(8) Toto nariadenie sa vzťahuje na OOP, ktoré sú pri uvedení na trh novinkou na trhu Únie OOP; to znamená, že OOP sú buď vyrobené výrobcom usadeným v Únii, alebo OOP – či už nové alebo použité – sú dovezené z tretej krajiny.

(9) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku.

(10) Niektoré výrobky na trhu, ktoré používateľovi poskytujú ochrannú funkciu, sú vyňaté z pôsobnosti smernice 89/686/EHS. S cieľom zabezpečiť pre používateľa uvedených výrobkov rovnakú úroveň ochrany, ako pre používateľa OOP, na ktoré sa smernica 89/686/EHS vzťahuje, mali by byť OOP určené na súkromné použitie proti teplu zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia rovnako, ako podobné OOP na profesionálne použitie, na ktoré sa už smernica 89/686/EHS vzťahuje. Na umelecké dekoratívne výrobky sa nekladie nárok, aby plnili ochrannú funkciu, a také výrobky svojou podstatou nie sú osobnými ochrannými prostriedkami, a preto sa ich uvedené zahrnutie netýka. Odevy určené na súkromné použitie s reflexnými alebo fluoreskujúcimi prvkami, ktoré predstavujú súčasť dizajnovej úpravy alebo sú použité ako ozdoba, nie sú osobnými ochrannými prostriedkami, a preto sa ne toto nariadenie nevzťahuje. Pokiaľ ide o výrobky na súkromné použitie určené na ochranu pred poveternostnými podmienkami, ktoré nemajú extrémnu povahu, alebo na ochranu pred vlhkosťou a vodou vrátane okrem iného sezónnych odevov, dáždnikov, lapiek na umývanie riadu, takéto výrobky by mali byť tiež vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Je takisto vhodné spresniť zoznam vylúčených OOP stanovený v prílohe I k smernici 89/686/EHS pridaním odkazu na výrobky, na ktoré sa vzťahujú iné právne predpisy a ktoré sú preto vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(11) Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad OOP s požiadavkami tohto nariadenia, a to v závislosti od ich konkrétnej úlohy v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, ako sú zdravie a bezpečnosť a ochrana používateľov, a aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(12) Všetky hospodárske subjekty, ktoré zasahujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať príslušné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že na trhu sprístupnia iba také OOP, ktoré sú v zhode s týmto nariadením. V tomto nariadení by sa malo ustanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúcich úlohe každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(13) Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad vnútroštátnym trhom a spotrebiteľmi by členské štáty mali hospodárske subjekty nabádať na to, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj adresu svojho webového sídla.

(14) Výrobca, ktorý má podrobné znalosti o procese navrhovania a výroby, je na vykonanie postupu posudzovania zhody najvhodnejší. Posudzovanie zhody by preto malo ostať len povinnosťou výrobcu.

(15) Je potrebné zabezpečiť, aby OOP, ktoré vstupujú na trh Únie z tretích krajín, boli v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, a najmä, aby výrobcovia vykonali príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, že dovozcovia zabezpečujú súlad OOP, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tohto nariadenia a neuvádzajú na trh také OOP, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami alebo ktoré predstavujú riziko. Takisto je potrebné stanoviť, že dovozcovia zabezpečujú vykonanie postupov posudzovania zhody a že príslušné vnútroštátne orgány majú na účely vykonania kontroly k dispozícii označenie CE a technickú dokumentáciu vypracovanú výrobcami.

(16) Distribútor sprístupňuje OOP na trhu po ich uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mal by konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s OOP nebude mať negatívny vplyv na súlad OOP so stanovenými požiadavkami.

(17) Pri uvádzaní OOP na trh by každý dovozca mal uviesť na OOP svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú obchodnú značku a poštovú adresu, na ktorej sa s ním možno skontaktovať. Výnimky by sa mali stanoviť v prípadoch, v ktorých tomu bráni veľkosť alebo povaha OOP. Patria sem aj prípady, keď by dovozca musel otvoriť obal, aby mohol svoje meno a adresu umiestniť na OOP.

(18) Hospodárske subjekty by sa mali snažiť zabezpečiť, aby všetka príslušná dokumentácia, ako napríklad pokyny pre používateľa, bola jednoducho zrozumiteľná, pričom ale zároveň zabezpečia, aby informácie pri zohľadnení technologického vývoja a zmien v správaní koncového používateľa boli presné a pochopiteľné a aby boli čo najaktuálnejšie. Ak sa OOP sprístupňujú na trhu v baleniach, ktoré obsahujú viacero jednotiek, mali by byť pokyny a informácie priložené ku každej najmenšej predajnej jednotke.

(19) Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie OOP na trh pod jeho vlastným menom alebo obchodnou značkou, alebo upraví výrobok takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s požiadavkami tohto nariadenia, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať povinnosti výrobcu.

(20) Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa dotknutého OOP.

(21) Zabezpečenie vysledovateľnosti OOP v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a zefektívneniu dohľadu nad trhom. Efektívny systém vysledovateľnosti uľahčuje úlohu orgánov dohľadu nad trhom vysledovať hospodárske subjekty zodpovedné za sprístupnenie nevyhovujúcich OOP na trhu. Keď hospodárske subjekty uchovávajú informácie požadované podľa tohto nariadenia na účely identifikácie iných hospodárskych subjektov, nemalo by sa od nich požadovať, aby tieto informácie aktualizovali s ohľadom na iné hospodárske subjekty, ktoré im buď dodali OOP, alebo ktorým OOP dodali oni sami.

(22) S cieľom zjednodušiť určité základné bezpečnostné požiadavky smernice 89/686/EHS a prispôsobiť ich súčasnej praxi by sa mala odstrániť požiadavka označovať OOP chrániace pred škodlivým hlukom indexom komfortu, keďže skúsenosti ukázali, že takýto index nie je možné ani zmerať ani stanoviť. Pokiaľ ide o mechanické vibrácie, je vhodné odstrániť požiadavku neprekračovať limitné...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL