Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (1)

 
FREE EXCERPT

25.11.2011 Úradný vestník Európskej únie L 311/1

SK

II (Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1178/2011

z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické poziadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podl'a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA, so zretel'om na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zretel'om na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrusuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES

( 1

), a najmä na jeho článok 7 ods. 6, článok 8 ods. 5 a článok 10 ods. 5, keďze:

(1) Ciel'om nariadenia (ES) č. 216/2008 je stanoviť a udrzať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti civilného letectva v Európe. Týmto nariadením sa zabezpečujú prostriedky dosiahnutia tohto ciel'a a ďalsích ciel'ov v oblasti bezpeč­nosti civilného letectva.

(2) Piloti zapojení do prevádzky niektorých lietadiel, ako aj zariadenia pouzívané pri výcviku simulácie letu a osoby a organizácie zapojené do výcviku, skúsania alebo kontroly týchto pilotov musia spĺňať príslusné základné poziadavky ustanovené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 216/2008. Podl'a uvedeného nariadenia by piloti, ako aj osoby a organizácie, ktoré sa podiel'ajú na ich výcviku, mali na základe zistenia, ze spĺňajú základné poziadavky, získať osvedčenie.

(3) Pilotom by sa podobne mali vydať osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti a poverení leteckí lekári zodpovední za posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pilotov by mali získať osvedčenia na základe zistenia, ze spĺňajú

príslusné základné poziadavky. V nariadení (ES) č. 216/2008 sa vsak predpokladá, ze za určitých podmienok môzu vseobecní praktickí lekári pôsobiť ako poverení leteckí lekári, ak je to v súlade s vnútrostátnymi právnymi predpismi.

(4) Palubní sprievodcovia, ktorí sa podiel'ajú na prevádzke niektorých lietadiel, musia spĺňať príslusné základné poziadavky ustanovené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008. Podl'a uvedeného nariadenia by palubní sprievodcovia mali byť pravidelne hodnotení z hl'adiska ich zdravotnej spôsobilosti bezpečne vykonávať im pride­lené bezpečnostné úlohy. Dodrziavanie sa musí preukázať príslusným hodnotením zalozeným na najlepsej letecko-lekárskej posudkovej praxi.

(5) V nariadení (ES) č. 216/2008 sa od Komisie pozaduje, aby prijala potrebné vykonávacie predpisy na stanovenie podmienok osvedčovania pilotov ako aj osôb, ktoré sa podiel'ajú na ich výcviku, skúsaní alebo kontrole, potvrdzovania palubných sprievodcov, ako aj posudzovania ich zdravotnej spôsobilosti.

(6) Mali by sa ustanoviť poziadavky a postupy týkajúce sa prevodu národných preukazov spôsobilosti pilotov a národných preukazov spôsobilosti palubných technikov na preukazy spôsobilosti pilotov, aby sa zabezpečilo, ze im umoznia vykonávať ich činnosti za harmonizovaných podmienok. Kvalifikácia na vykonávanie skúsok pilotáze by sa tiez mala previesť v súlade s týmto nariadením.

(7) Členské státy by mali mať moznosť prijímať preukazy spôsobilosti vydané tretími krajinami, ak je mozné zaručiť rovnocennú úroveň bezpečnosti v porovnaní s úrovňou stanovenou v nariadení (ES) č. 216/2008. Mali by sa ustanoviť podmienky prijímania preukazov spôsobilosti vydaných tretími krajinami.

( 1 ) Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

L 311/2 Úradný vestník Európskej únie 25.11.2011

SK

(8) S ciel'om zabezpečiť, aby sa na účely získania preukazu spôsobilosti pilotov mohol zohl'adniť výcvik, ktorý sa začal pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, by sa mali ustanoviť podmienky uznávania uz ukončeného výcviku. Takisto by sa mali ustanoviť podmienky uznávania preukazov spôsobilosti vojenských pilotov.

(9) Je potrebné poskytnúť leteckému priemyslu a správnym orgánom členských státov dostatok času na prispôsobenie sa novému regulačnému rámcu, aby členské státy mali čas na vydanie osobitných druhov preukazov spôsobilosti pilotov a osvedčení o zdravotnej spôsobilosti, na ktoré sa nevzťahuje "JAR", a aby mohli za určitých podmienok uznať platnosť vydaných preukazov spôsobilosti a osvedčení, ako aj letecko-lekárskych hodnotení uskutočnených pred uplatňovaním tohto nariadenia.

(10) Smernica Rady 91/670/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní licencií leteckého personálu pre výkon činností v civilnom letectve

( 1

) sa zrusuje v súlade s článkom 69 ods. 2 nariadenia (ES) č. 216/2008. Opatrenia prijaté v tomto nariadení sa povazujú za zodpovedajúce opatrenia.

(11) S ciel'om zabezpečiť bezproblémový prechod a vysokú jednotnú úroveň bezpečnosti civilného letectva v Únii by mali vykonávacie opatrenia odzrkadl'ovať najnovsí stav techniky vrátane najlepsích postupov, ako aj vedecký a technický pokrok v oblasti výcviku pilotov a zdravotnej spôsobilosti posádky lietadla. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali zohl'adniť aj technické poziadavky a administratívne postupy, na ktorých sa do 30. júna 2009 dohodlo v rámci Medzinárodnej organizácie civil­ného letectva (ďalej len "ICAO" International Civil Aviation Organisation) a Spojených leteckých úradov, ako aj platné právne predpisy týkajúce sa konkrétneho prostredia v jednotlivých státoch.

(12) Agentúra pripravila návrh vykonávacích pravidiel a predlozila ho v podobe stanoviska Komisii v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(13) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podl'a článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá:

1. pre rôzne kvalifikačné kategórie pre preukazy spôsobilosti pilotov, podmienky vydania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrusenia preukazov spôsobilosti, oprávnení a povinností drzitel'ov preukazov spôsobilosti, podmienky prevodu existujúcich národných preukazov spôsobilosti pilotov a národných preukazov spôsobilosti palubných technikov, ako aj podmienky uznávania preukazov spôsobilosti z tretích krajín;

2. osvedčovania osôb zodpovedných za poskytovanie leteckého výcviku alebo výcviku simulácie letu, ako aj posudzovania zručností pilotov;

3. pre rôzne zdravotné osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov, podmienky vydania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrusenia osvedčení zdravotnej spôsobilosti, oprávnení a povinností drzitel'ov osvedčení zdravotnej spôsobilosti, ako aj podmienky prevodu národných osvedčení zdravotnej spôsobilosti na bezne uznávané osvedčenia zdravotnej spôsobilosti;

4. osvedčovania poverených leteckých lekárov, ako aj podmienky, za ktorých môzu vseobecní praktickí lekári pôsobiť ako poverení leteckí lekári;

5. pravidelného posudzovania zdravotnej spôsobilosti palubných sprievodcov, ako aj kvalifikácie osôb zodpovedných za posudzovanie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. "preukaz spôsobilosti podl'a časti FCL" znamená preukaz spôsobilosti letovej posádky, ktorý spĺňa poziadavky prílohy I;

2. "JAR" znamenajú spoločné letecké predpisy (Joint Aviation Requirements) prijaté Spojenými leteckými úradmi platné k 30. júnu 2009;

3. "preukaz spôsobilosti pilota l'ahkých lietadiel (LAPL - Light aircraft pilot licence)" znamená preukaz spôsobilosti pre rekreačných pilotov uvedený v článku 7 nariadenia (ES) č. 216/2008;

4. "preukaz spôsobilosti v súlade s JAR" znamená preukaz spôsobilosti pilota a pripojené kvalifikačné kategórie, osved­ čenia, povolenia a/alebo kvalifikácie, ktoré sú vydané alebo uznané v súlade s vnútrostátnymi právnymi predpismi odzrkadl'ujúcimi JAR a postupmi členským státom, ktorý implementoval príslusné JAR, pričom tento preukaz spôsobilosti bol v súvislosti s takýmito JAR odporučený na vzájomné uznanie v rámci systému Spojených leteckých úradov;

5. "preukaz spôsobilosti v nesúlade s JAR" znamená preukaz spôsobilosti pilota vydaný alebo uznaný členským státom v súlade s vnútrostátnymi právnymi predpismi, ktorý nebol odporučený na vzájomné uznanie v súvislosti s príslusnými JAR;

( 1 ) Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 21.

25.11.2011 Úradný vestník Európskej únie L 311/3

SK

6. "zápočet" znamená uznanie predchádzajúcej praxe alebo kvalifikácie;

7. "správa o zápočte" znamená správu, na základe ktorej sa môze uznať predchádzajúca prax alebo kvalifikácia;

8. "správa o prevode" znamená správu, na základe ktorej sa môze preukaz spôsobilosti zmeniť na preukaz spôsobilosti podl'a časti FCL;

9. "osvedčenie zdravotnej spôsobilosti pilota a osvedčenie povereného leteckého lekára v súlade s JAR" znamená osvedčenie, ktoré je vydané alebo uznané v súlade s vnútrostátnymi právnymi predpismi odzrkadl'ujúcimi JAR a postupmi členským státom, ktorý implementoval príslusné JAR, pričom tieto osvedčenia boli v súvislosti s takýmito JAR odporučené na vzájomné uznanie v rámci systému Spojených leteckých úradov;

10. "osvedčenie zdravotnej spôsobilosti pilota a osvedčenie povereného leteckého lekára v nesúlade s JAR" znamená osvedčenie vydané alebo uznané členským státom v súlade s vnútrostátnymi právnymi predpismi, ktoré nebolo odporučené na vzájomné uznanie v súvislosti s príslusnými JAR.

Článok 3

Udel'ovanie preukazov spôsobilosti a osvedčení zdravotnej spôsobilosti pilotom

Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, piloti lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL