Žaloba podaná 13. októbra 2017 – Lux-Rehab Non-Profit/Komisia (Vec T-710/17)

 
FREE EXCERPT

18.12.2017    SK Úradný vestník Európskej únie C 437/38

Jazyk konania: maďarčina

Žalobkyňa: LUX-REHAB Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Szombathely, Maďarsko) (v zastúpení: L. Szabó, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— určil, že rozhodnutie Komisie SA.29432 – CP 290/2009 – Maďarsko – Pomoc na účely zamestnania zdravotne postihnutých pracovníkov, ktorá môže byť v dôsledku diskriminačnej povahy právnej úpravy protiprávna“, z 20. júla 2011 a rozhodnutie Komisie SA.45498 (FC/2016) – „Sťažnosť OPS Újpest-lift Kft. podaná v súvislosti so štátnou pomocou poskytnutou v rokoch 2006 a 2012 podnikom zamestnávajúcim zdravotne postihnutých pracovníkoch“, z 25. januára 2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutia“) nestanovujú zlučiteľnosť štátnej pomoci na základe článku 107 ods. 1 ZFEÚ,

— subsidiárne určil, že napadnuté rozhodnutia nepredstavujú v konaní o žalobe o náhrade škody, ktorú žalobkyňa podala proti Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerstvo ľudských zdrojov) a ktorú pod spisovou značkou 66. P. 22.195/2017 prejednáva Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta, Maďarsko), právne záväzné akty pre žalobkyňu a že žalobkyňa preto nie je priamo a osobne dotknutým účastníkom konania, keďže zakladá svoj návrh na náhradu škody na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ a nie na porušení článku 107 ods. 3 ZFEÚ

— v prípade, že by napadnuté rozhodnutia mali byť kvalifikované ako právne záväzné akty pre žalobkyňu v konaní o žalobe o náhradu škody, vychádzajúcej z porušenia článku 107 ods. 1 ZFEÚ, vyhlásil neplatnosť napadnutých rozhodnutí, keďže štátna pomoc poskytnutá maďarskými orgánmi je v rozpore s článkom 107 ods. 1 ZFEÚ.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza právny základ pre každý žalobný návrh.

  1. Odôvodnenie prvého žalobného návrhu — Napadnuté rozhodnutia Komisie nestanovujú zlučiteľnosť štátnej pomoci na základe článku 107 ods. 1 ZFEÚ, v dôsledku čoho tieto rozhodnutia nepredstavujú v kontexte konania o žalobe o náhrade škody, ktorú žalobkyňa podala proti Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerstvo ľudských zdrojov) na Fővárosi...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL