Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1)

 
FREE EXCERPT

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

zo 16. decembra 2008

o prídavných látkach v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zretel'om na Zmluvu o zalození Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95, so zretel'om na návrh Komisie, so zretel'om na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1), konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2), keďze:

(1) Vol'ný pohyb bezpečných a zdravých potravín je základným aspektom vnútorného trhu a významne prispieva k zdraviu a blahu občanov a k ich sociálnym a ekonomickým záujmom.

(2) Pri vykonávaní politík Spoločenstva by sa mala zabezpečovať vysoká úroveň ochrany l'udského zivota a zdravia.

(3) Toto nariadenie nahrádza predchádzajúce smernice a rozhodnutia týkajúce sa prídavných látok v potravinách povolených na pouzívanie v potravinách s ciel'om zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu a zároveň zaručiť vysokú úroveň ochrany zdravia l'udí a ochrany spotrebitel'ov vrátane ochrany záujmov spotrebitel'ov prostredníctvom komplexných a zefektívnených postupov.

(4) Týmto nariadením sa harmonizuje pouzívanie prídavných látok v potravinách v Spoločenstve. Toto zahŕňa pouzívanie prídavných látok v potravinách, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských státov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné vyuzitie (3), a pouzívanie určitých potravinárskych farbív na označovanie zdravotnej nezávadnosti mäsa a na zdobenie a pečiatkovanie vajec. Harmonizuje sa ním aj pouzívanie prídavných látok v prídavných látkach v potravinách a potravinárskych enzýmoch, čím sa zabezpečuje ich bezpečnosť a kvalita a ul'ahčuje sa ich skladovanie a pouzívanie. Toto nebolo dosial' na úrovni Spoločenstva právne regulované.

(5) Prídavné látky v potravinách sú látky, ktoré sa bezne nekonzumujú ako potraviny ako také, avsak zámerne sa pridávajú do potravín na technologické účely opísané v tomto nariadení, ako je napríklad konzervovanie potravín. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na vsetky prídavné látky v potravinách, a preto by sa na základe vedeckého pokroku a technického rozvoja mal zaktualizovať zoznam funkčných skupín. Látky by sa vsak nemali povazovať za prídavné látky v potravinách, keď sa pouzívajú na účely dodania vône a/alebo chuti alebo na výzivové účely, ako napríklad náhrady soli, vitamíny a minerálne látky. Okrem toho, látky povazované za potraviny, ktoré sa môzu pouzívať na technologickú funkciu, napr. chlorid sodný alebo safran na prifarbovanie, a potravinárske enzýmy, by tiez nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Za prídavné látky v zmysle tohto nariadenia by sa vsak mali pokladať aj prípravky získané z potravín a z iných mate-riálov z prírodných zdrojov, ktoré majú mať technologický účinok v konečnej potravine a ktoré sa získavajú selektívnou extrakciou zloziek (napr. pigmentov) príbuzných s výzivovými alebo aromatickými zlozkami. Napokon na potravinárske enzýmy sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch (4), v ktorom sa vylučuje uplatňovanie tohto nariadenia.

(6) Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na látky, ktoré sa nekonzumujú ako potraviny ako také, ale účelovo sa pouzívajú pri spracovaní potravín a v konečných potravinách zostávajú len ako rezíduá a nemajú technologický účinok v konečnom výrobku (technologické pomocné látky).

(1) Ú. v. EÚ C 168, 20.7.2007, s. 34.

(2) Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 (Ú. v. EÚ C 175 E,

10.7.2008, s. 142), spoločná pozícia Rady z 10. marca 2008

(Ú. v. EÚ C 111 E, 6.5.2008, s. 10), pozícia Európskeho parlamentu z 8. júla 2008 (zatial' neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. novembra 2008.

(3) Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27.

(4) Pozri stranu 7 tohto úradného vestníka.

(7) Prídavné látky v potravinách by sa mali schváliť a pouzívať, len ak spĺňajú kritériá ustanovené v tomto nariadení. Prídavné látky v potravinách musia byť pri pouzívaní bezpečné, ich pouzívanie musí byť technologicky nevyhnutné a nesmie zavádzať spotrebitel'a a musí byť pre spotrebitel'a prínosom. Zavádzanie spotrebitel'a okrem iného zahŕňa otázky týkajúce sa povahy, čerstvosti, kvality pouzitých zloziek, prirodzenosti výrobku alebo výrobného procesu alebo výzivovej kvality výrobku vrátane obsahu ovocia a zeleniny vo výrobku. Pri schval'ovaní prídavných látok v potravinách by sa mali vziať do úvahy aj iné faktory relevantné pre zvazovanú otázku vrátane spoločenských, hospodárskych, tradičných, etických a environmentálnych faktorov, zásady predbeznej opatrnosti a realizovatel'nosti kontrol. Pouzívanie prídavných látok v potravinách a ich maximálne mnozstvá by mali zohl'adňovať príjem prídavných látok v potravinách z iných zdrojov a vystavenie osobitných skupín spotrebitel'ov (napr. alergických spotrebitel'ov) prídavným látkam v potravinách.

(8) Prídavné látky v potravinách musia spĺňať schválené specifikácie, ktoré by mali obsahovať informácie, na základe ktorých je mozné prídavnú látku v potravinách adekvátne identifikovať vrátane pôvodu a opísať prijatel'né kritériá čistoty. Uz vypracované specifikácie pre prídavné látky v potravinách, ktoré sú uvedené v smernici Komisie 95/31/ES z 5. júla 1995 ustanovujúcej osobitné kritériá čistoty týkajúce sa sladidiel na pouzitie v potravinách (1), v smernici Komisie 95/45/ES z 26. júla 1995, ktorou sa ustanovujú osobitné kritériá čistoty týkajúce sa farbív určených na pouzívanie v potravinách (2) a v smernici Komisie 96/77/ES z 2. decembra 1996 ustanovujúcej specifické kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá (3) by sa mali zachovať, az kým sa príslusné prídavné látky neuvedú v prílohách k tomuto nariadeniu. Vtedy by sa specifikácie týkajúce sa takýchto prídavných látok mali stanoviť v jednom nariadení. Tieto specifikácie by sa mali priamo vzťahovať na prídavné látky zaradené do zoznamov Spoločenstva v prílohách k tomuto nariadeniu. Vzhl'adom na komplexný charakter a podstatu takýchto specifikácií by sa vsak v záujme jasnosti nemali ako také zaradiť do zoznamov Spoločenstva, ale mali by sa stanoviť v jednom alebo vo viacerých samostatných nariadeniach.

(9) Niektoré prídavné látky v potravinách sú povolené na konkrétne pouzitie pri určitých povolených enologických postupoch a procesoch. Pouzívanie takýchto prídavných látok v potravinách by malo byť v súlade s týmto nariadením a konkrétnymi ustanoveniami v príslusných právnych predpisoch Spoločenstva.

(10) S ciel'om zabezpečiť harmonizáciu by sa malo hodnotenie rizika a schval'ovanie prídavných látok v potravinách vykonávať v súlade s postupom ustanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo

 1. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný

  postup schval'ovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (4).

  (11) Podl'a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)

  č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú vseobecné zásady a poziadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v zálezitostiach bezpečnosti potravín (5), je potrebné konzultovať zálezitosti, ktoré by mohli mať vplyv na verejné zdravie, s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len "úrad").

  (12) Prídavná látka v potravinách, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)

  č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (6), by sa mala schváliť v súlade s uvedeným nariadením, ako aj podl'a tohto nariadenia.

  (13) V prípade prídavnej látky v potravinách schválenej podl'a tohto nariadenia, ktorá sa pripravuje výrobnými metódami alebo s pouzitím počiatočných materiálov, ktoré sa výrazne odlisujú od tých, ktoré boli zahrnuté do hodnotenia rizika vykonaného úradom, alebo ktoré sa výrazne odlisujú od tých, na ktoré sa vzťahujú ustanovené specifikácie, by sa mala predloziť úradu na zhodnotenie. "Výrazne sa odlisujú" by mohlo okrem iného znamenať, ze ide o zmenu výrobnej metódy z extrakcie z rastliny na výrobu fermentáciou s pouzitím mikroorganizmu alebo genetickej modifikácie pôvodného mikroorganizmu, zmenu počiatočných materiálov alebo zmenu vel'kosti častíc vrátane pouzitia nanotechnológie.

  (14) Prídavné látky v potravinách by sa mali nepretrzite pozorovať a v prípade potreby sa musia prehodnocovať na základe meniacich sa podmienok pouzívania a nových vedeckých informácií. V prípade potreby by mala Komisia spolu s členskými státmi zváziť primerané opatrenia.

  (15) Členským státom, ktoré si k 1. januáru 1992 ponechali zákaz pouzívania určitých prídavných látok v určitých potravinách povazovaných za tradičné a vyrábaných na ich území, by sa malo povoliť, aby naďalej tento zákaz uplatňovali. Okrem toho, pokial' ide o také výrobky ako "Feta" alebo "Salame cacciatore", toto nariadenie by nemalo mať vplyv na restriktívnejsie pravidlá, spojené s pouzívaním určitých označení podl'a nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu pol'nohospodárskych výrobkov a potravín (7) a nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných specialitách z pol'nohospodárskych výrobkov...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL