Nariadenie Komisie (ES) č. 1786/2005 z 28. októbra 2005 týkajúce sa 92. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

 
FREE EXCERPT

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1786/2005

z 28. októbra 2005

týkajúce sa 92. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stálehoponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zretel'om na Zmluvu o zalození Európskeho spoločenstva,

so zretel'om na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mliekaa mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďze:

(1) V zmysle článku 26 nariadenia Komisie (ES)č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa stanovujú podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES)č. 1255/1999 v súvislosti s udel'ovaním subvencie preodtučnené susené mlieko určené na kŕmenie zvierat a spredajom uvedeného odtučneného mlieka (2), intervenčnéorgány zaradili do stáleho ponukového konania niektorémnozstvá odtučneného suseného mlieka, ktorého súvlastníkmi.

(2) Podl'a článku 30 nariadenia (ES) č. 2799/1999 sa určuje,vzhl'adom na ponuky prijaté pre kazdú individuálnu

výzvu na predkladanie ponúk, minimálna predajná cenaalebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania.

(3) Po preskúmaní prijatých ponúk sa intervenčné orgányrozhodli zastaviť ponukové konanie.

(4) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade sostanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečnevýrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL