Legislatívne zmeny v oblasti pracovného práva počas globálnej finančnej a hospodárskej krízy

Author:Slavomíra Gejdošová
Pages:26439
 
FREE EXCERPT

Legislatívne zmeny v oblasti pracovného práva počas globálnej finančnej a hospodárskej krízy

Autor: Slavomíra Gejdošová

Vyšlo v: "Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2009, číslo 3

V článku sa venujeme zákonu č. 49/2009 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Zákon nadobudol účinnosť 1. 3. 2009. Všetky zmeny, ktoré zavádza novela č. 49/2009 Z. z. majú slúžiť na zmiernenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy na podnikateľov – zamestnávateľov.

Nové aktívne opatrenia na trhu práce:

 príspevok na podporu udržania pracovných miest,

 príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta,

 príspevok ku mzde zamestnanca,

 príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti,

 príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi.

V čase globálnej finančnej a hospodárskej krízy prejavila Slovenská republika záujem podporiť podnikateľov – zamestnávateľov, svojím rozhodnutím preplácať časť povinných odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, ako aj vo väčšej miere poskytovať príspevky pri vytváraní nových pracovných miest. Cieľom je vytvorenie podmienok, ktoré prispejú k udržaniu zamestnanosti na pracovných miestach u zamestnávateľov uvažujúcich v dôsledku prevádzkových ťažkostí spôsobených krízou o prepúšťaní zamestnancov a o rušení pracovných miest. Dôvodom vyššie uvedeného je zároveň skutočnosť, že miera evidovanej nezamestnanosti za obdobie október až december 2008 zaznamenala vysoký nárast oproti obdobiu roka 2007, o roku 2009 ani nehovoriac. Počet voľných pracovných miest má klesajúcu tendenciu, pričom zamestnávatelia netvoria nové pracovné miesta a uvoľnené pracovné miesta obsadzujú len výnimočne.

V predmetnom článku sa budeme venovať analýze poslednej novely zákona o službách zamestnanosti, a to zákonu č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 3. 2009. Zároveň týmto zákonom dochádza k novelizácii Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). A to zavedením tzv. flexikonta pracovného času, ktorému venujeme pozornosť v závere článku.

Neprehliadnite

Zákonník práce sa zmenil síce iba nedávno, avšak došlo k tomu v čase, keď finančná kríza ešte neohrozovala slovenské hospodárstvo. Ak by už vtedy existovala hrozba hromadných prepúšťaní, je možné, že k mnohým zmenám by pravdepodobne nedošlo.

Riešenia, prijaté v uvedenom zákone č. 5/2004 Z. z., by mali prispieť k udržaniu zamestnanosti a podporiť tak vytvorenie nových pracovných miest, a to pre prepúšťaných zamestnancov, ale aj pre uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Analýza novely zákona o službách zamestnanosti  

Novelou spomínaného zákona sa zavádzajú nasledovné nové aktívne opatrenia na trhu práce: 

príspevok na podporu udržania pracovných miest, 

príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta, 

príspevok ku mzde zamestnanca, 

príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti, 

príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi. 

Zároveň sa zavádza: 

zvýšenie príspevku na dochádzku za prácou na kratšie vzdialenosti, 

vytvorenie podmienok pre urýchlenie priznania postavenia sociálneho podniku uvoľnením povinností plnenia podmienok pre ich vytváranie, 

vytvorenie výhodnejších podmienok pre zriaďovanie sociálnych podnikov obcou, samosprávnym krajom, združením obcí alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, a to umožnením prijímania do zamestnania v sociálnom podniku zriadenom týmito subjektmi všetkých skupín uchádzačov o zamestnanie, 

nevyžadovanie splnenia podmienky priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na účely poskytovania investičnej pomoci formou príspevku na vytvorenie pracovného miesta. 

Aktívne opatrenia na udržanie zamestnanosti a na pomoc zamestnávateľom  

Cieľom prijatých opatrení je prispieť k zmierneniu dôsledkov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na trhu práce. Predovšetkým podporiť udržanie pracovných miest a zároveň podporiť vytvorenie nových pracovných miest prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude nižšie uvedené príspevky poskytovať najdlhšie do 31. decembra 2010, a to vzhľadom na dočasnú účinnosť uvedených aktívnych opatrení na trhu práce. Dohody o poskytovaní príspevkov sa budú uzatvárať počas celého obdobia účinnosti uvedených opatrení. 

Jednotlivé opatrenia na trhu práce: 

I.    „Príspevok na podporu udržania zamestnanosti“ (ust. § 50d zákona) 

Daný príspevok bol zavedený z dôvodu podpory zamestnanosti formou udržania pracovných miest u zamestnávateľa, ktorý sa dostal do vážnych prevádzkových problémov v dôsledku dosahu krízy,  preto vzhľadom na túto skutočnosť nemôže zamestnancom prideľovať prácu počas úplného pracovného času (ust. § 142 ods. 4 Zákonníka práce).

Neprehliadnite

Príspevok sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý v záujme predísť alebo obmedziť prepúšťanie zamestnancov po dohode s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny obmedzí na prechodné obdobie svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 4 % ustanoveného týždenného pracovného času. Poskytnutím príspevku dochádza k zníženiu prevádzkových nákladov zamestnávateľa na ním platené povinné odvody do poistných fondov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie z náhrady mzdy poskytovanej zamestnancom počas prevádzkových problémov, najdlhšie počas 60 kalendárnych dní v kalendárnom roku.

V praxi to znamená, že zamestnávateľovi poskytne príspevok úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo, a ak je zamestnávateľ fyzickou osobou, úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba trvalý pobyt, za dni, v ktorých bola zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, v úhrne najviac v rozsahu 60 kalendárnych dní v kalendárnom roku. Príspevky do poistných fondov platené zamestnancom za uvedené obdobie budú pripočítané k poskytovanej náhrade mzdy zamestnancovi.

Príspevok, vo forme čiastočnej náhrady za zníženú mzdu, je vo výške odvodov do poistných fondov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie platených zamestnancom počas poberania náhrady mzdy namiesto mzdy z dôvodu prevádzkových problémov zamestnávateľa.

Konkrétne sa príspevok poskytuje zamestnávateľovi na úhradu: 

preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL