Zrážky zo mzdy po prechode na menu euro od 1. 1. 2009

Author:Jolana Strýčková
Pages:26276
 
FREE EXCERPT

Zrážky zo mzdy po prechode na menu euro od 1. 1. 2009 Autor: Jolana StrýčkováVyšlo v: "Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2009, číslo 2Pri výkone zrážok zo mzdy na základe rozhodnutí podľa Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku, zákona o správe daní a poplatkov a Občianskeho zákonníka je zamestnávateľ povinný postupovať podľa nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia účinného od 1. 7. 2008 a č. 469/2008 Z. z účinného od 1. 1. 2009 (ďalej len „nariadenie vlády“).Zrážky zo mzdy za december 2008 vykonal zamestnávateľ v slovenských korunách. Osobitne každú sumu zrážky zamestnávateľ prepočítal konverzným kurzom, zaokrúhlil buď na najbližší eurocent nadol, alebo na najbližší eurocent matematicky a uhradil na príslušný externý účet v eurách.Na najbližší eurocent nadol zamestnávateľ zaokrúhlil zrážky, ktoré uhrádzal v prospech daňového úradu, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a zrážky uhrádzané na základe súdnych rozhodnutí. Na najbližší eurocent matematicky zamestnávateľ zaokrúhlil ostatné zrážky.Od 1. 1. 2009 je zamestnávateľ povinný realizovať zrážky zo mzdy podľa zákonov a nariadenia vlády v znení ich posledných noviel účinných od 1. 1. 2009:  podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“),   na základe rozhodnutí v zmysle:  zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“),  zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „EP“),  zákona NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (ďalej len „ZSD“),  dohôd podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“).  Pri výkone zrážok zo mzdy na základe rozhodnutí podľa OSP, EP, ZSD a OZ je zamestnávateľ povinný postupovať podľa nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia účinného od 1. 7. 2006 a č. 469/2008 Z. z. účinného od 1. 1. 2009 (ďalej len „nariadenie vlády“).1. Zrážky zo mzdy a ich poradie podľa ZPMzda zamestnanca je v rámci pracovnoprávnej legislatívy chránená. Jej ochrana spočíva okrem iného i v tom, že ZP v § 131 a 132 ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy v určenom poradí. Ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na náhradu mzdy a náhradu za čas pracovnej pohotovosti.V zmysle ZP musí zamestnávateľ zabezpečiť v prvom rade zrážky zo mzdy, ktoré súvisia s...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL