Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2007

Author:Jolana Strýčková
Pages:21657
 
FREE EXCERPT

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2007 Autor: Jolana StrýčkováVyšlo v: "Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2008, číslo 1Názorný príklad, ako vystaviť ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2007 pre svojich zamestnancov.Začiatok roka sa už tradične spája s povinnosťou zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň, pokiaľ ho o to zamestnanec do 15. 2. 2008 písomne požiada. Nasledujúci príklad ponúka návod na vyplnenie tlačiva.Príklad:Zamestnanec pracoval v pracovnom vzťahu u zamestnávateľa celý rok 2007. Zamestnávateľ mu zúčtoval mzdu a zdaniteľné príjmy zo sociálneho fondu v sume 689 987 Sk a prispieval mu na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „DPDS“) sumou 800 Sk/mesiac, celkom za 1 –12/2007 to bola suma 9 600 Sk. Hrubé zdaniteľné príjmy zamestnanca, ktoré mu zamestnávateľ zúčtoval a vyplatil do 31. 1. 2008, tak v roku 2007 dosiahli sumu 699 587 Sk.Povinné poistné a príspevky boli odvedené v celkovej sume 82 852 Sk, z toho poistné na sociálne poistenie v sume 56 449 Sk, preddavky na poistné na zdravotné poistenie za rok 2007 v sume 24 875 Sk a nedoplatok poistného z RZZP za rok 2006 v sume 1 528 Sk, ktorý zamestnávateľ zrazil zamestnancovi v 9/2007.Preddavky na daň boli zrazené v sume 99 301 Sk.Zamestnanec si prispieval na DPDS sumou 400 Sk/mesiac (odvedené v 1/2007 za 12/2006 a potom v 2/2007 až v 12/2007 za 11/2007, celkom za 12 mesiacov).Výstupom z riešenia tohto príkladu sú tlačivá – prílohy č. 1 až č. 4.Potvrdenie o príjmoch (príloha č. 1)Sumy uvedené v potvrdení o príjmoch v riadkoch:01     699 587 Sk    (689 987 + 9 600)03     82 852 Sk    (56 449 + 24 875 + 1 528)09     4 800 Sk    (400 x 12)Ročné zúčtovanie (príloha č. 2)Nezdaniteľná časť základu dane na zamestnanca je suma 65 932 Sk, vypočítaná nasledovne:44,2 x 4 980 - 0,25 x základ dane220 116 - (0,25 x 616 735) = 220 116 - 154 183,75 = 65 932,25 = 65 932 Sk V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania si uplatnil zamestnanec nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá celý rok nepracovala a poberala rodičovský príspevok.K žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane predložil P O T V R D E N I E na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane fyzickej osoby podľa § 11 ods. 4 písm. b) a c) ZDP o zaplatení poistného na životné poistenie za rok 2007 v sume 13 000 Sk. Zamestnávateľ zohľadnil iba sumu 7 200 Sk, čo je spolu so sumou na DPDS suma 12 000 Sk/rok.Na základe potvrdenia o zaplatení dane (príloha č. 3) zamestnanec vo vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane (príloha č. 4) poukáže sumu 1 552 Sk právnickej osobe, ktorú v zmysle § 50 ZDP určí.Zamestnávateľ môže použiť aj vlastné tlačivá, ale podľa odporúčania MF SR musia obsahovať údaje uvedené vo vzore tlačív zverejnených na stránke www.drsr.sk alebo www.finance.gov.sk.Príloha č. 1:Obsah jednotlivých riadkov tlačiva „Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2007“ (ďalej len „potvrdenie o príjmoch“)Riadok 01 Úhrn všetkých zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zamestnancovi počas roka 2007 zdaňoval preddavkami na daň (podľa mzdového listu zamestnanca za rok 2007).Zamestnávateľ uvedie:  skutočne vyplatené (najneskôr do 31. 1. 2008) príjmy zo závislej činnosti v peňažnej...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL