Nariadenie Komisie (ES) č. 363/2009 zo 4. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

 
FREE EXCERPT

5.5.2009 Úradný vestník Európskej únie L 111/5

SK

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 363/2009

zo 4. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom

Európskeho pol'nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, so zretel'om na Zmluvu o zalození Európskeho spoločenstva, so zretel'om na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho pol'nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

( 1

), a najmä na jeho článok 91, keďze:

(1) Nariadenie (ES) č. 1698/2005, ktoré stanovuje právny rámec pre podporu z EPFRV pre rozvoj vidieka v celom Spoločenstve, bolo zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 74/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho pol'nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

( 2

). V dôsledku toho by sa nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006

( 3 ) malo doplniť ďalsími podrobnými vykonávacími predpismi.

(2) Uplynutie rezimu kvót na mlieko podl'a nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie pol'nohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité pol'nohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej SOT)

( 4

) si vyzaduje, aby pol'nohospodári v sektore mlieka a mliečnych výrobkov vyvinuli osobitné úsilie. Preto je vhodné zrusiť, s účinnosťou od začiatku programovacieho obdobia, obmedzenie investičnej podpory pre pol'nohospodárov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov tak, aby zostala v rámci limitov výrobných kvót pridelených jednotlivým pol'nohospodárskym podnikom.

(3) Nariadením (ES) č. 74/2009 sa zaviedla poziadavka revízie národných strategických plánov. Mal by sa vymedziť minimálny obsah tejto revízie.

(4) Keďze priority stanovené v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú významné, revízie programov rozvoja vidieka po prvom vykonaní uvedeného článku by sa mali povazovať za revízie podl'a článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a podliehať rozhodnutiu Komisie.

(5) V nariadení (ES) č. 74/2009 sa stanovil zoznam potenciálnych účinkov, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom operácií spojených s prioritami uvedenými v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005. Tento zoznam nie je úplný a členské státy môzu navrhnúť ďalsie potenciálne účinky, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom uvedených operácií. Aby sa vsak zabezpečil súlad s uz stanovenými potenciálnymi účinkami a so vseobecným účelom posilnenia operácií súvisiacich s novými výzvami, moznosť, aby členské státy navrhli takéto ďalsie potenciálne účinky, by mala podliehať preskúmaniu Komisiou a stanovisku Výboru pre rozvoj vidieka. Preto by úpravy, ktorými sa zavádza nový potenciálny účinok, mali podliehať rozhodnutiu Komisie.

(6) Vzhl'adom na vel'ký počet prípadov, v ktorých sa revízie týkajú menej významnej výnimky zo zásad vymedzenia medzi spoločnou organizáciou trhov a rozvojom vidieka, a aby sa obmedzilo administratívne zaťazenie, Komisia by uz nemala prijímať rozhodnutia o revíziách zmien týkajúcich sa výnimky uvedenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1698/2005. Takáto kategória revízie by sa preto mala vypustiť zo zoznamu uvedeného v článku 7 nariadenia (ES) č. 1974/2006.

(7) Mal by sa stanoviť obsah a kritériá podnikatel'ských zámerov týkajúcich sa podpory pol'nohospodárskych podnikov v procese restrukturalizácie v dôsledku reformy spoločnej organizácie trhov.

(8) Po zrusení "opatrenia o vyňatí pôdy" podl'a nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá rezimov priamej podpory pre pol'nohospodárov v rámci spoločnej pol'nohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré rezimy podpory pre pol'nohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrusuje nariadenie (ES) č. 1782/2003

( 5 ), sa musia upraviť ustanovenia odvolávajúce sa na toto opatrenie.

( 1 ) Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 100.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

L 111/6 Úradný vestník Európskej únie 5.5.2009

SK

(9) Aby sa zjednodusila realizácia investičných projektov v zmysle prebiehajúcej hospodárskej a finančnej krízy, mal by sa v roku 2009 a 2010 zvýsiť maximálny strop pre zálohy.

(10) Je vhodné upraviť ustanovenia o státnej pomoci pre určité opatrenia spolufinancované z EPFRV a pre dodatočné vnútrostátne financovanie s ciel'om objasniť ich rozsah uplatňovania a zohl'adniť nové opatrenie o pol'nohospodárskych podnikoch v procese restrukturalizácie v dôsledku reformy spoločnej organizácie trhov zavedenej nariadením (ES) č. 74/2009.

(11) V článku 78 písm. f) nariadenia (ES) č. 1698/2005 je potrebné vymedziť pojem "podstatné zmeny".

(12) Aby bolo mozné monitorovať opatrenia týkajúce sa priorít stanovených v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005, ukazovatele výstupov a súvisiace ciele tvoriace súčasť spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie uvedeného v článku 80 uvedeného nariadenia by sa mali stanoviť podl'a druhu operácií.

(13) Členské státy musia vo svojich revidovaných programoch poskytnúť informácie o druhoch operácií týkajúcich sa priorít...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL