V. Podmienky nároku na prídavok

Author:Zuzana Macková
Pages:21671
 
FREE EXCERPT

V. Podmienky nároku na prídavok

Autor: Zuzana Macková

Vyšlo v: "Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2008, číslo 1

Prvá časť článku: Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa

Predchádzajúca časť článku: I. Účel prídavku

Základnými podmienkami na vznik a trvanie nároku na prídavok sú naďalej:

1. starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa – pod starostlivosťou rozumieme výchovu (v zmysle Zákona o rodine) a výživu detí. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá dovtedy, pokiaľ deti nie sú schopné živiť sa samy;

2. trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky  

oprávnená osoba – Slovák – preukazuje splnenie podmienky pobytu občianskym preukazom, resp. cestovným pasom a  

oprávnená osoba – cudzinec – preukazuje pobyt povolením k trvalému alebo prechodnému pobytu na území Slovenskej republiky, ktoré musí byť platné počas obdobia, kedy sa uplatňuje nárok na prídavok. V prípade cudzinca, ktorému bolo priznané postavenie zahraničného Slováka, sa povolenie na prechodný pobyt nevyžaduje. Takáto osoba predkladá preukaz zahraničného Slováka a cestovný doklad, v ktorom príslušné oddelenie cudzineckej a hraničnej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru vyznačí pobyt zahraničného Slováka a adresu jeho pobytu na území SR (zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov); 

3. trvalý pobyt alebo prechodný pobyt nezaopatreného dieťaťa na území Slovenskej republiky – v prípade, ak sa cudzincovi, ktorý má povolenie na pobyt na území SR, narodí na území SR dieťa, môže do 90 dní odo dňa narodenia dieťaťa požiadať o udelenie povolenia pre dieťa na ten istý druh pobytu, ako má povolený tento rodič – cudzinec.

VI. Vylúčenie nároku na prídavok

Nárok na prídavok na dieťa nevzniká: 

pri starostlivosti o nezaopatrené dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení, ktoré zriaďuje samosprávny kraj a obec, napr. v domove sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne a celoročne a dôvodom takejto starostlivosti je vykonávanie rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia, 

ak sa oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b), t. j. rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike (podľa § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Touto úpravou sa obmedzuje duplicitné vyplácanie prídavku v Slovenskej republike a obdobnej dávky v inom štáte dlhodobého pobytu, napr. z pracovných dôvodov, resp. študijného pobytu atď.  

VII. Podmienky nároku na príplatok k prídavku

Základnými podmienkami...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL