Vzor smernice

Pages:24397
Author:Jarmila Strählová
 
FREE EXCERPT

Vzor smernice

Autor: Jarmila Strählová

Vyšlo v: "Daňový a účtovný poradca podnikateľa", ročník 2008, číslo 15

Prvá časť článku: Interná smernica – evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

YX, s. r. o., Pekná ulica 10, 010 01 ŽILINA

IČO: 22233344

IČ DPH: SK22233344

Číslo smernice:    .../200.

Názov smernice:    Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Účinnosť smernice:    1. 1. 200. – 31. 12. 200. 

Obsah smernice:

1.    Charakteristika dlhodobého majetku

2.    Evidencia DNM a DHM

3.    Obstarávanie DNM a DHM

4.    Oceňovanie DNM a DHM

5.    Odpisovanie DNM a DHM

6.    Vyraďovanie DNM a DHM

7.    Inventarizácia DNM a DHM

POUŽITÁ LEGISLATÍVA: 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 

Zoznam použitých skratiek v smernici:

DH         –    dlhodobý majetok

DHM        –    dlhodobý hmotný majetok 

DNM        –    dlhodobý nehmotný majetok

HM        –    hmotný majetok

KP        –    klasifikácie produkcie

NBS        –    Národná banka Slovenska

NM        –    nehmotný majetok

OC        –    obstarávacia cena

Postupy účtovania    –    opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

PO        –    právnická osoba

ROC        –    reprodukčná obstarávacia cena

SZ        –    zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

ÚJ        –    účtovná jednotka

VN        –    vlastné náklady

VC        –    vstupná cena 

ZC        –    zostatková cena 

ZDP        –    zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

ZÚ        –    zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

Zoznam príloh:

Príloha č. 1:    Zápis o zaradení dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku do užívania – zaraďovací protokol

Príloha č. 2:    Zápis o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho dokončenej časti

Príloha č. 3:    Návrh na vyradenie majetku – vyraďovací protokol

Príloha č. 4:    Inventúrny súpis

Príloha č. 5:    Inventarizačný zápis

Dátum spracovania smernice: 15. 12. 200.

Vypracoval: hlavný účtovník (meno a priezvisko, podpis), ekonomický riaditeľ

Dátum schválenia: 20. 12. 200.

Schválil: riaditeľ spoločnosti (meno a priezvisko, podpis) alebo konateľ spoločnosti (meno, priezvisko a podpis)

Záverečné ustanovenia:

Interná účtovná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti YX, s. r. o. Smernica nadobúda účinnosť dňom vydania.

Nedodržanie pokynov uvedených v smernici sa môže klasifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny.

1.    CHARAKTERISTIKA DLHODOBÉHO MAJETKU

Majetok spoločnosti YX, s. r. o., sa člení na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok. Dlhodobý majetok (ďalej len DM) je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Ak pri konkrétnom druhu majetku nie je možné jeho členenie na dlhodobý a krátkodobý majetok, rozhodujúci pre členenie majetku je zámer v spoločnosti, na čo majetok obstarala. DM sa člení: 

dlhodobý nehmotný majetok (ďalej len DNM), 

dlhodobý hmotný majetok (ďalej len DHM), 

dlhodobý finančný majetok, 

dlhodobé pohľadávky. 

Dlhodobý nehmotný majetok

DNM sú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma 50 000 Sk a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Podľa § 37 Postupov účtovania sú to: 

zriaďovacie výdavky, 

aktivované náklady na vývoj, 

softvér, 

oceniteľné práva, 

goodwill, 

ostatný dlhodobý nehmotný majetok. 

Nehmotný majetok (ďalej len NM), ktorého ocenenie sa rovná sume 50 000 Sk alebo menej, je možné zaradiť do DNM, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok.

Spoločnosť YX, s. r. o., eviduje, účtuje a odpisuje ako DNM len majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 50 000 Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok.

Dlhodobý hmotný majetok

DHM je v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 Postupov účtovania majetok:

a)    pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, a to bez ohľadu na výšku OC, ak nie sú finančnými investíciami,

b)    samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v bode a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom, ako je suma 30 000 Sk,

c)    pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

d)    základné stádo a ťažné zvieratá, a to bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu (ďalej len OC),

e)    otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou OC DHM. Súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je DHM, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

HM, ktorého ocenenie sa rovná sume 30 000 Sk alebo je nižšie, je možné zaradiť do DHM, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

Spoločnosť YX, s. r. o., eviduje, účtuje a odpisuje ako DHM len majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 30 000 Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok.

2.    EVIDENCIA DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

DNM a DHM eviduje spoločnosť YX, s. r. o., v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok.

Evidencia dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje: 

zriaďovacie náklady na účet 011. Zriaďovacie náklady sú výdavky súvisiace so založením spoločnosti (napríklad súdne poplatky, odmeny advokátom, cestovné a mzdové výdavky spojené so založením spoločnosti, nájomné a podobne). Do zriaďovacích nákladov nepatria výdavky spojené s obstaraním DM, zásob, reprezentačné a iné náklady, ktoré podľa ZDP nie sú daňovým výdavkom; 

aktivované náklady na vývoj na účet 012. Na účte sa účtujú výsledky úspešne vykonaných prác, ktoré nie sú predmetom priemyselných a iných oceniteľných práv; 

softvér na účet 013, ale len v prípade, že bol obstaraný samostatne, tzn. nebol súčasťou dodávky počítačového vybavenia alebo bol vytvorený vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s ním. Na účet 013 sa nesmie účtovať softvér vytvorený na zákazku; 

oceniteľné práva na účet 014. Do tejto skupiny DNM patria výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, užívacie práva, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, predmety priemyselných práv, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti; 

goodwill na účet 015. Na účte sa účtuje kladný rozdiel medzi OC a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania, ak spoločnosť obstaráva podiely na iných ÚJ; 

technické zhodnotenie NM na účet 019, ak sú výdavky vyššie ako 30 000 Sk za zdaňovacie obdobie. 

POZNÁMKA:

Ak ÚJ obstará DNM, ktorý nespĺňa kritériá stanovené v ZDP, tzn. jeho obstarávacia cena spolu s výdavkami...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL