Zákon o sociálnom poistení

Pages:10787
Author:Eleonóra Novotná, Ľudovít Rišňovský
 
FREE EXCERPT

Zákon o sociálnom poistení

Autori: Eleonóra Novotná, Ľudovít Rišňovský

Vyšlo v: "Personálny a mzdový poradca podnikateľa", ročník 2006, číslo 3

Zákonom o sociálnom poistení sa realizujú viaceré sociálne práva občana upravené v druhej hlave piatom oddiele Ústavy Slovenskej republiky a z dôvodu sprehľadnenia a zjednodušenia tejto právnej úpravy ich problematika je s účinnosťou od 1. januára 2004 upravená komplexne. Zákon o sociálnom poistení bol k 1. januáru 2006 15-krát priamo novelizovaný.

Zákonom o sociálnom poistení sa realizujú viaceré sociálne práva občana upravené v druhej hlave piatom oddiele Ústavy Slovenskej republiky a z dôvodu sprehľadnenia a zjednodušenia tejto právnej úpravy ich problematika je s účinnosťou od 1. januára 2004 upravená komplexne. Zákon o sociálnom poistení bol k 1. januáru 2006 15-krát priamo novelizovaný.

PREHĽAD

ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z.

PRVÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA

PRVÝ DIEL

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predmet a pôsobnosť zákona    § 1

Rozsah sociálneho poistenia    § 2

DRUHÝ DIEL

ZÁKLADNÉ POJMY

Zárobková činnosť     § 3

Zamestnanec    § 4

Samostatne zárobkovo činná osoba    § 5

Poistenec    § 6

Zamestnávateľ    § 7

Pracovný úraz a choroba z povolania    § 8

Nezaopatrené dieťa     § 9

Sústavná príprava na povolanie    § 10

Všeobecný vymeriavací základ    § 11

Platobná neschopnosť zamestnávateľa    § 12

TRETÍ DIEL

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA,

DÔCHODKOVÉHO POISTENIA,

ÚRAZOVÉHO POISTENIA, GARANČNÉHO POISTENIA

A POISTENIA V NEZAMESTNANOSTI

§ 13

ŠTVRTÝ DIEL

OSOBNÝ ROZSAH SOCIÁLNEHO POISTENIA

Osobný rozsah nemocenského poistenia    § 14

Osobný rozsah dôchodkového poistenia    § 15

Osobný rozsah úrazového poistenia    § 16 a § 17

Osobný rozsah garančného poistenia    § 18

Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti    § 19

PIATY DIEL

VZNIK A ZÁNIK SOCIÁLNEHO POISTENIA

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia

a povinného poistenia v nezamestnanosti

zamestnanca     § 20

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia

a povinného dôchodkového poistenia

samostatne zárobkovo činnej osoby    § 21

Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia

iných fyzických osôb    § 22

Vznik a zánik nemocenského poistenia

dobrovoľne nemocensky poistenej osoby,

vznik a zánik dôchodkového poistenia

dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby

a vznik a zánik poistenia v nezamestnanosti

dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti    § 23

Vznik a zánik úrazového poistenia    § 24

Vznik a zánik garančného poistenia    § 25

Prerušenie povinného nemocenského poistenia,

povinného dôchodkového poistenia

a povinného poistenia v nezamestnanosti    § 26

ŠIESTY DIEL

SPÔSOBILOSŤ FYZICKEJ OSOBY

V PRÁVNYCH VZŤAHOCH SOCIÁLNEHO POISTENIA

SIEDMY DIEL

PRÁVNE ÚKONY A POČÍTANIE LEHÔT

Právne úkony    § 28

Počítanie lehôt v sociálnom poistení     § 29

DRUHÁ HLAVA

NEMOCENSKÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁROKU

NA NEMOCENSKÉ DÁVKY

Všeobecné podmienky nároku

na nemocenské dávky zamestnanca    § 30

Všeobecné podmienky nároku

na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby

a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby     § 31

Ochranná lehota    § 32

DRUHÝ DIEL

NEMOCENSKÉ

Podmienky nároku na nemocenské    § 33 až § 35

Poskytovanie nemocenského    § 36

Výška nemocenského     § 37

Vylúčenie nároku na výplatu nemocenského    § 38

TRETÍ DIEL

OŠETROVNÉ

Podmienky nároku na ošetrovné    § 39

Poskytovanie ošetrovného    § 40

Výška ošetrovného    § 41

Vznik a zánik nároku na ošetrovné    § 42 a § 43

ŠTVRTÝ DIEL

VYROVNÁVACIA DÁVKA

Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávku     § 44

Poskytovanie vyrovnávacej dávky    § 45 a § 46

Výška vyrovnávacej dávky    § 47

PIATY DIEL

MATERSKÉ

Podmienky nároku na materské    § 48 až § 51

Poskytovanie materského    § 52

Výška materského    § 53

ŠIESTY DIEL

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH

Rozhodujúce obdobie na zistenie

denného vymeriavacieho základu    § 54

Denný vymeriavací základ na určenie

výšky nemocenskej dávky    § 55

Mesačný vymeriavací základ na určenie

výšky vyrovnávacej dávky    § 56

Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie

výšky nemocenských dávok     § 57

SIEDMY DIEL

NÁROKY Z NEMOCENSKÉHO POISTENIA

V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

Nárok na nemocenské dávky

z viacerých nemocenských poistení    § 58

Nároky z nemocenského poistenia pri vojenskej službe

v ozbrojených silách a pri civilnej službe    § 59

TRETIA HLAVA

DÔCHODKOVÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL

VYMEDZENIE POJMOV

DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

Obdobie dôchodkového poistenia    § 60

Osobný vymeriavací základ     § 61

Osobný mzdový bod    § 62

Priemerný osobný mzdový bod    § 63

Dôchodková hodnota    § 64

DRUHÝ DIEL

STAROBNÝ DÔCHODOK

Podmienky nároku na starobný dôchodok    § 65

Určenie sumy starobného dôchodku    § 66

TRETÍ DIEL

PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok    § 67

Určenie sumy predčasného starobného dôchodku    § 68

Vylúčenie nároku na starobný dôchodok    § 69

ŠTVRTÝ DIEL

INVALIDNÝ DÔCHODOK

Podmienky nároku na invalidný dôchodok    § 70

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

a miera poklesu schopnosti vykonávať

zárobkovú činnosť    § 71 a § 72

Určenie sumy invalidného dôchodku    § 73

PIATY DIEL

VDOVSKÝ DÔCHODOK A VDOVECKÝ DÔCHODOK

Podmienky nároku na vdovský dôchodok

a nároku na vdovecký dôchodok    § 74

Suma vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku    § 75

ŠIESTY DIEL

SIROTSKÝ DÔCHODOK

Podmienky nároku na sirotský dôchodok    § 76

Suma sirotského dôchodku    § 77

SIEDMY DIEL

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

O DÔCHODKOVÝCH DÁVKACH

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok    § 81

Zvyšovanie dôchodkových dávok    § 82

ŠTVRTÁ HLAVA

ÚRAZOVÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL

VYMEDZENIE POJMOV

NA ÚČELY ÚRAZOVÝCH DÁVOK

Poškodený    § 83

Denný vymeriavací základ na určenie

sumy úrazových dávok    § 84

DRUHÝ DIEL

ÚRAZOVÝ PRÍPLATOK

Podmienky nároku na úrazový príplatok    § 85

Poskytovanie úrazového príplatku    § 86

Suma úrazového príplatku    § 87

TRETÍ DIEL

ÚRAZOVÁ RENTA

Podmienky nároku na úrazovú rentu    § 88

Určenie sumy úrazovej renty    § 89

ŠTVRTÝ DIEL

JEDNORAZOVÉ VYROVNANIE

Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie    § 90

Určenie sumy jednorazového vyrovnania    § 91

PIATY DIEL

POZOSTALOSTNÁ ÚRAZOVÁ RENTA

Podmienky nároku na pozostalostnú úrazovú rentu    § 92

Suma pozostalostnej úrazovej renty    § 93

ŠIESTY DIEL

JEDNORAZOVÉ ODŠKODNENIE

§ 94

SIEDMY DIEL

PRACOVNÁ REHABILITÁCIA A REHABILITAČNÉ

Pracovná rehabilitácia    § 95

Rehabilitačné    § 96

ÔSMY DIEL

REKVALIFIKÁCIA A REKVALIFIKAČNÉ

Rekvalifikácia    § 97

Rekvalifikačné    § 98

DEVIATY DIEL

NÁHRADA ZA BOLESŤ A NÁHRADA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA

§ 99

DESIATY DIEL

NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S LIEČENÍM

§ 100

JEDENÁSTY DIEL

NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S POHREBOM

§ 101

PIATA HLAVA

DÁVKA GARANČNÉHO POISTENIA

Podmienky nároku na dávku garančného poistenia    § 102

Výška dávky garančného poistenia    § 103

ŠIESTA HLAVA

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Podmienky nároku

na dávku v nezamestnanosti    § 104 až § 106

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti    § 107

Výška dávky v nezamestnanosti    § 108

SIEDMA HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH, DÔCHODKOVÝCH DÁVKACH,

ÚRAZOVÝCH DÁVKACH,

DÁVKE GARANČNÉHO POISTENIA

A O DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia,

dávku v nezamestnanosti

a vznik nároku na ich výplatu     § 109

Zánik nároku na nemocenské a invalidný dôchodok

a vylúčenie nároku na úrazové dávky    § 110

Obmedzenie sumy dávky    § 111

Zmeny v nároku na dávku, zmeny v nároku

na výplatu dávky a zmeny sumy dávky    § 112

Zánik nároku na dávku

a zánik nároku na výplatu dávky    § 113

Premlčanie nároku na výplatu dávky    § 114

Zúčtovanie dávok s dávkou v hmotnej núdzi

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi    § 115

Lehoty na výplatu dávok

a zaokrúhľovanie sumy dávok    § 116

Poukazovanie dávok a poberateľ dávky    § 117

Prechod nároku na dávku    § 118

Postúpenie nároku na dávku    § 119

DRUHÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA

PRVÝ DIEL

VÝKON A ORGANIZÁCIA

SOCIÁLNEHO POISTENIA

Výkon sociálneho poistenia    § 120

DRUHÝ DIEL

ORGÁNY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Orgány Sociálnej poisťovne    § 121

Rada riaditeľov    § 122

Dozorná rada    § 123

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne    § 124 až § 126

Riaditeľ pobočky    § 127

DRUHÁ HLAVA

PRVÝ DIEL

POISTNÉ NA SOCIÁLNE POISTENIE

Platitelia poistného na nemocenské poistenie,

starobné poistenie, invalidné poistenie,

úrazové poistenie, garančné poistenie,

poistenie v nezamestnanosti

a platitelia poistného do rezervného fondu solidarity    § 128

Poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie,

garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti

a poistné do rezervného fondu solidarity    § 129

Sadzba poistného na nemocenské poistenie    § 130

Sadzba poistného na starobné poistenie    § 131

Sadzba poistného na invalidné poistenie    § 132

Sadzba poistného na úrazové poistenie    § 133

Prirážka k poistnému na úrazové poistenie

a zľava z poistného na úrazové poistenie    §...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL