Zamestnanecká prémia a jej uplatnenie za rok 2009

Author:Marta Lešková
Pages:26274
 
FREE EXCERPT

Zamestnanecká prémia a jej uplatnenie za rok 2009 Autor: Marta LeškováVyšlo v: "Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2009, číslo 2Pojem zamestnaneckej prémie bol ustanovený v zákone o dani z príjmov zákonom č. 563/2008 Z. z. od januára 2009. Nárok na ňu si však zamestnanec môže uplatniť až pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2009, alebo pri podaní daňového priznania za rok 2009. Podmienky, za ktorých si zamestnanec môže za rok 2009 uplatniť nárok na zamestnaneckú prémiu, určuje zákon o dani z príjmov v doplnenom § 32a.Inštitút zamestnaneckej prémie bol v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) zadefinovaný od 1. januára 2009 zákonom č. 563/2008 Z. z. Tento zákon vymedzuje zamestnaneckú prémiu ako sumu, ktorá je priznaná a vyplatená zamestnancovi podľa § 32a. Napriek tomu, že pojem zamestnaneckej prémie je v zákone o dani z príjmov ustanovený už od 1. januára 2009, nárok na ňu si zamestnanec bude uplatňovať až pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2009 alebo pri vysporiadaní svojej ročnej daňovej povinnosti za rok 2009 formou podania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. Možnosť uplatnenia zamestnaneckej prémie v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2009 nie je zákonom o dani z príjmov ustanovená.Nárokovú sumu zamestnaneckej prémie za rok 2009 ovplyvní aj nedávno prijatý zákon č. 60/2009 Z. z., ktorý novelizoval zákon o dani z príjmov od 1. marca 2009 a ktorý zvyšuje nezdaniteľnú sumu na daňovníka za rok 2009 z 19,2-násobku sumy životného minima na 22,5-násobok sumy životného minima, t. j. zo sumy 3 435,27 € na 4 025,70 €. Podmienka nároku na zamestnaneckú prémiu za rok 2009Podmienky, za ktorých si zamestnanec môže za rok 2009 uplatniť nárok na zamestnaneckú prémiu, určuje zákon o dani z príjmov v doplnenom § 32a. Nárok na zamestnaneckú prémiu podľa tohto ustanovenia vzniká daňovníkovi za zdaňovacie obdobie roka 2009 len vtedy, ak spĺňa tieto podmienky:   Zamestnanec musí za rok 2009 dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f) zákona o dani z príjmov v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (za rok 2009 je to suma 1 773 €). Tieto príjmy, ktoré zákon o dani z príjmov označuje legislatívnou skratkou „posudzované príjmy“, môžu zamestnancovi plynúť len zo zdrojov na území Slovenskej republiky.   Zamestnancovi plynú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov na území Slovenskej republiky v prípade, ak závislú činnosť, z ktorej má vyplácaný príjem, vykonáva na území Slovenskej republiky.NeprehliadnitePríjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sú príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania.Príjmami podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov sú príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.  Zamestnanec si bude môcť uplatniť nárok na zamestnaneckú prémiu, len ak posudzované príjmy bude v roku 2009 poberať aspoň 6 kalendárnych mesiacov. Mesiace, za ktoré zamestnanec dosiahol v roku 2009 posudzované príjmy len na základe dohôd mimo pracovného pomeru (napr. z dohody o vykonaní práce, z dohody o brigádnickej práci študenta, z dohody o pracovnej činnosti), sa do časového testu 6 mesiacov nezapočítajú.   Uplatnenie zamestnaneckej prémie nie je možné, ak si zamestnanec uplatní za rok 2009 postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov, t. j. ak si zrazenú zrážkovú daň z príjmov podľa § 6 až 8 zákona o dani z príjmov a z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 tohto zákona okrem „posudzovaných príjmov“ zdanených zrážkovou daňou započíta ako preddavok na svoju ročnú daňovú povinnosť pri ročnom vysporiadaní dane za rok 2009.   NeprehliadniteV súlade s novelizovaným znením § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov môže zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2009 zahrnúť do úhrnu príjmov zamestnanca, z ktorých robí ročné zúčtovanie, aj príjem zdanený zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov (príjem do sumy 165,97 € v kalendárnom mesiaci bez uplatnenia nezdaniteľnej sumy na daňovníka) a zrazenú zrážkovú daň z tohto príjmu mu môže započítať na jeho ročnú daňovú povinnosť za rok 2009.  Zamestnanec, ktorý si za rok 2009 uplatní zamestnaneckú prémiu, nemôže mať v roku 2009 príjmy vo forme:  podielu na zisku (dividenda) vyplácaného zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL