*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

 
FREE EXCERPT

I(Akty, ktorých uverejnenie je povinné)

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1896/2006

z 12. decembra 2006

ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zretel'om na Zmluvu o zalození Európskeho spoločenstva,a najmä na jej článok 61 písm. c),

so zretel'om na návrh Komisie,

so zretel'om na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251zmluvy (2),

keďze:

(1) Spoločenstvo si stanovilo za ciel' udrziavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom jezabezpečený vol'ný pohyb osôb. Pre postupné vytvorenietakéhoto priestoru má Spoločenstvo, okrem iného, prijaťopatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskychveciach s cezhraničnými dôsledkami, ktoré sú potrebnépre dobré fungovanie vnútorného trhu.

(2) Podl'a článku 65 písm. c) zmluvy tieto opatrenia zahŕňajúopatrenia na odstraňovanie prekázok riadneho fungovania občianskeho súdneho konania, ak je to nutné, podporovaním zlučitel'nosti pravidiel občianskeho súdnehokonania uplatnitel'ného v členských státoch.

(3) Európska rada na svojom zasadnutí v Tampere 15.a 16. októbra 1999 vyzvala Radu a Komisiu, aby pripravili nové právne predpisy o otázkach, ktoré napomáhajúplynulej justičnej spolupráci a zlepsujú prístup k právu,pričom v tomto kontexte osobitne poukázala na platobnérozkazy.

(4) Rada prijala 30. novembra 2000 spoločný program Komisie a Rady o opatreniach na vykonávanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v občianskoprávnych

a obchodných veciach (3). Program predpokladá moznosťosobitného, jednotného alebo harmonizovaného konaniaustanoveného v rámci Spoločenstva s ciel'om získať súdnerozhodnutie v osobitných oblastiach vrátane nepopretýchpohl'adávok. Toto bolo rozpracované Haagskym programom prijatým Európskou radou 5. novembra 2004, ktorývyzval na aktívne uskutočnenie práce na európskom platobnom rozkaze.

(5) Komisia prijala 20. decembra 2002 Zelenú knihu o európskom konaní o platobnom rozkaze a o opatreniach nazjednodusenie a urýchlenie konaní s nízkou hodnotousporu. Zelená kniha znamenala začiatok konzultáciío mozných ciel'och a prvkoch jednotného alebo zosúladeného európskeho konania pre vymáhanie nepopretýchpohl'adávok.

(6) Rýchle a účinné vymáhanie nevyrovnaných dlhov, o ktorých nie sú z právneho hl'adiska pochybnosti, má obrovský význam pre hospodárske subjekty v Európskej únii,pretoze oneskorené platby sú hlavnou príčinou platobnejneschopnosti, ktorá ohrozuje ďalsiu existenciu podnikov,najmä malých a stredných, a vedie k značnému znizovaniu počtu pracovných miest.

(7) Vsetky členské státy sa pokúsajú riesiť problém hromadného vymáhania nepopretých pohl'adávok, vo väčsine státov prostredníctvom zjednoduseného konaniao platobnom rozkaze, ale obsah vnútrostátnej právnejúpravy a priebeh vnútrostátneho konania sa značne lísia.Okrem toho sú tieto existujúce konania často neprípustnéalebo nerealizovatel'né v cezhraničných sporoch.

(8) Výsledné prekázky v prístupe k účinnej spravodlivosti,najmä pri cezhraničných sporoch, a narusenie hospodárskej súťaze na vnútornom trhu kvôli nerovnováham vofungovaní procedurálnych prostriedkov poskytovanýchveritel'om v rôznych členských státoch vedú k potrebeprávnej úpravy Spoločenstva zaručujúcej rovnaké podmienky pre veritel'ov a dlzníkov v celej Európskej únii.

(1) Ú. v. EÚ C 221, 8.9.2005, s. 77.(2) Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. decembra 2005 (zatial'neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 30. júna2006 (zatial' neuverejnená v úradnom vestníku), pozícia Európskehoparlamentu z 25. októbra 2006. Rozhodnutie Rady z 11. decembra2006. (3) Ú. v. ES C 12, 15.1.2001, s. 1.

(9) Účelom tohto nariadenia je zjednodusiť a zrýchliť súdnekonanie a zníziť náklady na takéto konanie v cezhraničných sporoch, ktoré sa týkajú nepopretých peňaznýchpohl'adávok, zavedením európskeho konania o platobnomrozkaze; a umozniť vol'ný pohyb európskych platobnýchrozkazov v členských státoch ustanovením minimálnychpoziadaviek, ktorých dodrziavanie vylúči potrebu akýchkol'vek konaní v členskom státe výkonu pred uznaníma výkonom európskeho platobného rozkazu.

(10) Konanie zavedené týmto nariadením by malo slúziť akodoplnkový a volitel'ný prostriedok pre navrhovatel'a, ktorýsi naďalej môze zvoliť konanie podl'a vnútrostátnehopráva. Preto toto nariadenie ani nenahrádza, ani nezosúlaďuje existujúce mechanizmy vymáhania nepopretýchpohl'adávok podl'a vnútrostátneho práva.

(11) Konanie by malo byť v čo najväčsej miere zalozené napouzívaní vzorových tlačív v komunikácii medzi súdoma stranami s ciel'om ul'ahčiť jeho priebeh a umozniť vyuzívanie automatického spracovávania údajov.

(12) Členské státy by pri rozhodovaní, ktoré súdy budú maťprávomoc vydať európsky platobný rozkaz, mali riadnezohl'adniť potrebu zabezpečiť prístup k spravodlivosti.

(13) V návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu bynavrhovatel' mal byť povinný poskytnúť informácie, ktorésú dostatočne zretel'né pre určenie a odôvodnenie pohl'adávky, aby sa odporca na základe dostatočných informácií mohol rozhodnúť, či bude pohl'adávku popierať alebonie.

(14) V tomto kontexte by malo byť povinnosťou navrhovatel'apopísať dôkazy, ktoré podporujú pohl'adávku. Na tentoúčel by malo tlačivo návrhu obsahovať čo najvyčerpávajúcejsí zoznam druhov dôkazov, ktoré sa zvyčajne poskytujú pri peňazných pohl'adávkach.

(15) Podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu by malo predpokladať uhradenie akýchkol'vek prípadných súdnych poplatkov.

(16) Súd by mal návrh preskúmať, vrátane otázky právomocia označenia dôkazov na základe informácií poskytnutýchv tlačive návrhu. Súdu by to umoznilo preskúmať primafacie obsah pohl'adávky a okrem iného vylúčiť zjavneneopodstatnené pohl'adávky alebo neprípustné návrhy.Preskúmanie nemusí nevyhnutne uskutočniť sudca.

(17) Proti zamietnutiu návrhu nie je prípustný opravný prostriedok. Toto vsak nebráni moznému preskúmaniu rozhodnutia o zamietnutí návrhu súdom tej istej instancie vsúlade s vnútrostátnym právom.

(18) Európsky platobný rozkaz by mal odporcu informovaťo jeho moznostiach buď zaplatiť sumu určenú navrhovatel'ovi alebo podať odpor v lehote 30 dní, pokial' si zelápohl'adávku poprieť. Okrem úplných informácií o pohl'adávke poskytnutých navrhovatel'om by mal byť odporcainformovaný o právnom význame európskeho platobného rozkazu, a najmä o dôsledkoch nepopretiapohl'adávky.

(19) Vzhl'adom na rozdiely medzi pravidlami členských státovv občianskom súdnom konaní, obzvlásť tých, ktoré upravujú doručovanie dokumentov, je nevyhnutné stanoviťpresnú a podrobnú definíciu minimálnych poziadaviek,ktoré by sa mali uplatňovať v kontexte európskeho konania o platobnom rozkaze. Najmä pokial' ide o plnenietýchto poziadaviek, akýkol'vek spôsob zalozený...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL